wat scouwen is / scouwen es een weten wiseloes dat boven redene blivet altoes. het en mach in redenen niet dalen, ende redene en maecht boven hare niet herhalen. verclaerde onwise es spieghel fijn daer god in licht sinen eewighen schijn. onwise die es sonder maniere, daer alle redelijcke werken in falieren. onwise en es god niet, maer // si es dat licht daermen mede siet. die in onwisen wandelen in godlijcken lichte, si sien in hem een ongestichte. onwise es boven redene, niet daer sonder. si siet alle dinc sonder wonder; verwonderen es daer beneden; sonder verwonderen es scouwende leven. onwise siet, maer si en weet wat, boven al, noch dit noch dat. nu moetic rimen laten bliven, salic scouwen clare bescriven / van den xij beghinen /ruusbroec