kanton bubahsky's vademecum 1002 • a  m u l t i t u d e  o f  l a w s  often only hampers justice, a state is best governed with few laws that are rigidly administered /rené descartes a a n d a c h t  het samenvallen het subject met het object, of: het oplossen van het subject ín het object; even dénkt het subject niet meer (aan zichzelf): het is waar het aan dacht a a n d a c h t  is het waarnemen van o n v e r m o e d e  details a a r z e l i n g  als herhaalde vermaningen van een vage kennis. als het verbeten opblijven van een kleuter zal het zich kijken laten. als kleine achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd door het licht verheldert de ruimte a a r z e l i n g  tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest. ze lijken geestig tot gespenste toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in alle eenvoud afkomt van de mooiste a b c e h i l m n o p r s t v  dit zijn alle letters die je nodig hebt. de g, f en d worden ch, ph en th. de rest was toch al dubbel. 15 letters, eentje extra, voor de i n t e r p u n c t  · a b Îm e  s u p e r f i c i e l  oppervlakkige afgrond : hoe een tweedimensionaal vlak werk diepte krijgt en hoe een proces een vlak vult waarbij de kunstenaar toekijkt a b i s m o  s u p e r f i c i a l  abismo: del fr. ant. abisme, este quizá del lat. vulg. *abyssĭmus, der. del lat. tardío abyssus, y este del gr. ἄβυσσος ábyssos; literalmente 'sin fondo'; superficial: del lat. superficiālis.1. perteneciente o relativo a la superficie. 2. que está o se queda en la superficie a c a d e m i a  m o i r  b r a n d t s  h o n k  haags b u l l e t i n  b o a r d  s y s t e m ; betrokken bij de d i g i t a l e  s t a d  en i a n e ; 1993; huyb stegeman, abel boerema, iebele abel, thomas van putten en wolter schraa Æt a l  naast het binaire, het decimale, het hexadecimale, het unaire (1,11,111) en het unieke talstelsel (1,∞) is er het integrale talstelsel (ætal) waarbij de maximale waarde van elke positie de integraal is van alle vorige Æt h e r  mijn æther is de tangentiale imaginaire ruimte. het tegenovergestelde van ruimte. uit de puntmassa stroomt de æther de ruimte in. continu krimpt de ruimte en groeit de æther a f s t a n d  is omgekeerd evenredig met de grootte van de kans (dat een deeltje ergens is) afstand van het midden van de gauss-kromme. de samenhang afstand/energie/kans: kom je dichterbij wil zeggen verhoog je het aantal pogingen/gebeurtenissen a f s t a p e l e n  de stapel afwas zodanig herstapelen dat het minder lijkt en je weer een dag kunt wachten a f s t e m m i n g  als ik goed luister kan ik de stemmen van mijn vader en mijn moeder onderscheiden in mijn hoofd; welke gedachten meer van hem en welke meer van haar; maar kan ik daar in ook nog de stemmen van mijn grootouders onderscheiden? a f w e z i g h e i d  is het principe van de e v o l u t i e  bij uitstek; want er is geen heersend principe; sommigen overleven omdat ze niet in de weg zitten a i r e  d e  c u a r e s m a  warme wind uit zuiden in de weken voor pasen. volgwns r amon h órreo a l a s  d e  c u e r v o  ook k e r s a n t i e t  j a b b r o -d i o r i e t , plutonisch gesteente. hard, donkergrijs, fijnkorrelige structuur. wordt gevonden bij l o z a n a  in piloña. letterlijk 'ravenvleugels'. de opa van v i c t o r  gaf het de naam a l l e s  is een uitzondering a l l i u m  u r s i n u m  daslook; op vochtige kalkhoudende grond. eetbaar a l s  herhaalde waarschuwingen van een verre kennis. verbeten opblijven van een kleuter. zal het zich kijken laten. als achteraf gemerkte kladjes. als het sluiten van de handen, het schijnduister van de nacht. als kastanjeboomschaduwen ontsluierd van het licht verheldert de ruimte a l s  in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen de blauwwitheldere lucht als een mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zij zich van de aarde het leven aanwijzend als je luistert is het stil a m a l g a m a  ja mijnheer, met kwik vermengd vormt het een amalgama, dat in de bunsensche elementen het zink kan vervangen; het kwik wordt nooit opgelost; dit is slechts het geval met het sodium, doch dit levert de zee mij telkens weder op /kapitein nemo /jules verne /20.000 mijlen onder zee a n g s t  als oorsprong van het zelfbewustzijn, maar ook dieren kennen angst: zijn zij dan ook allemaal zelfbewust? a n g u i s  f r a g i l i s  hazelworm; pootloze hagedis; knippert met de ogen (slangen doen dat niet); eet naaktslakken daarom vriend van de tuinman; vaak te vinden in mierenhopen a n n a l o g i e  als een mooie vrouw net zo mooi is als iets anders dat dan weer net zo mooi is als een mooie vrouw; zoals een mooie dageraad; annalogie is een voorbeeld van een e p p o n i e m a n t i -m a t t e r  resides in the anti-universe which develops in anti-time. we see fragments of it because time itself is wrinkled (there's also anti-anti-matter which is nót the same as matter) /john coberco a n t r o p i s c h  p r i n c i p e  geen verklaring van al het zijnde maar een valkuil voor de onderzoeker. una trampa! m e n s c h l i c h e s , a l l z u m e n s c h l i c h e s a n t r o p o s  installatie. in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis (waar iemand voorbij liep) uit de ruis staat de antropos (de mensgod) op a p o s t e l i s m e  schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op de zeventig apostelen uit lukas 10:1 "en na dezen stelde de heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad" a q u a r i u m  kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje? a r g a n d s e  l a m p  een lamp met holle lont waardoor lucht stroomt met nagenoeg optimale en dus rook- en reukloze verbranding; ooit bedoeld voor walvisolie; zou de lamp ook werken met een plantaardige olie? a r r e s t e d  d e v e l o p m e n t a r r o z  c o n  l e c h e  anderhalve liter melk met 200 gram rijst met kaneelstok en citroenschil koken tot pap; dan 100gr suiker erbij; warm en koud te eten /marta a r t e f a c t  stelling: kunstbeelden zijn een te onderscheiden verzameling fourierreeksen a r t e s  l i b e r a l e s  bestaande uit het trivium: grammatica, dialectica, retorica; en het quadrivium: aritmetica, geometria, astronomia, musica a r t h u r  c . v e r k o r e n  fotograaf, sinistroloog (linkshandigheidsdeskundige) en docent. krachtig en oorspronkelijk denker a r t i c  o c e a n  zee onduidelijkheid, blauwe duisternis (finsternis) digitaal kunstproject; een vr-animatie van een hele wereld(bol) van een planeet die alleen maar oceaan is a r t i c a  de natuurkunde van de beeldende kunst  -- of is het de beeldende kunst van de natuurkunde? a s g a y a  asturiaans, bable, voor overvloed a s p h o d e l u s  a l b u s  of gamón, affodil. de witte lelie-achtige bloem van die je veel in de bergen (van asturias) ziet a t a r a x i a  (ἀταραξία, alpha privative and tarachē "disturbance, trouble"; hence, "unperturbedness", generally translated as "imperturbability", "equanimity", or "tranquility") is a greek term first used by p y r r h o  and subsequently epicurus and the stoics for a lucid state /wikipedia a u t e u r  een tekst ontstaat als hij gelezen wordt; het is de lezer die hem maakt a u t o m a t i e k  het is een misverstand te denken dat techniek geleidt wordt door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind, onredelijk en autonoom proces a z i j n  is het afval van zuurstofminnende bacteriën die alcohol omzetten in azijnzuur. het werkt dus goed als ontsmettingsmiddel tegen zuurstofminnende bacteriën. je kunt het zelf maken van bijvoorbeeld cider. azijn is ook gevoelig voor licht maar wat gebeurt er dan als je het blootstelt aan licht? b a a r d  hij hervond zijn zelfbeheersing en staakte het kroegbezoek. hij verzorgde zich weer enigermate. ja hij schoor zelfs die volle baard af b a l l a s t  zorg dat je zo min mogelijk meesjouwt b a n d u r r i a  asturiaans snaarinstrument. soort beenviool. hypnotiserend monotoon b e :e i g e n e n  een vorm van begrijpen is het eigen maken. maar dat moet je dan ook maar eigen wíllen maken b e :i n v l o e d i n g  is het bewustzijn het besef dat de werkelijkheid beïnvloedbaar is? b e b o g e e n  iets dat je vroeger heel lekker vond maar nu niet meer b e d d e n s p e c i a l i s t  iemand die je vertelt dat je een j o n g e  p o e r i n k -b e d  nodig hebt als je rugpijn hebt bij het opstaan. en gelijk heeft b e e l d i g  in deze wereld moet je of heel talig zijn--of heel beeldig b e e l d i g  in deze wereld moet je of heel talig zijn—of heel beeldig b e g r i j p e n  is accepteren, toeëigenen en reproduceren; een dialectische stap; dat jezelf ombouwt tot iemand die dat inzicht altijd al had b e g r i j p e n  is een menselijke aangelegenheid. onbegrip is meer iets van de natuur zelf b e g r i p  kun je oprecht iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? en betekent dat dan dat je rede een interne waarheid heeft? b e l a c h e l i j k  het onvoorstelbare is nog onvoorstelbaarder dan het onbegrijpelijke b e n  h o l l i d a y  «a great portion of this vast machinery, these hundreds of men and coaches, and thousands of mules and horses, was in the hands of mr. ben holliday» —roughing it, mark twain b e n  ik mijn geheugen of ben ik mijn woede of ben ik deze gedachte? b e n e d i c a m  d o m i n u m , qui tribuit mihi intellectum; providebam deum in conspectu meo semper; quoniam a dextris est mihi, ne conmovear (psalm 16) b e r g k a m  een door g o d  gemaakt pad vanaf waar je de schepping in al haar glorie kunt bewonderen b e r k e b a s t  als dakbedekking of onderlaag bij grasdaken b e s e f  tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest ze lijken geestig tot 'gespenste' toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in aller eenvoud afkomt van de mooiste b e s t a n d  dat wat bestaat en niet bestaat. bestaat de stoel of is het wat gegroepeerd hout. wat is hout? taal bestaat al helemaal niet. of bestaat er juist alleen maar taal? en wat als ik schilder? met woorden? b e t e k e n e n  er zijn  overeenkomsten tussen p a r m e n i d e s  en k w a n t u m : de werkelijkheid neemt pas vorm aan als je er naar kijkt, als je ergens betekenis aan hecht b e t e k e n i n g  als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie b e t e k e n i s  alles is al gebeurd; de geest volgt de lijnen van uitkristallisatie en achter het kristal van het al zit het wezen; alles is er--en was er--maar wacht tot iemand het betekenis geeft, tot iemand het tekent b e t e r  een helemaal gezond of helemaal ziek mens bestaat niet. een goed of kwaad mens ook niet. als je zegt dat iemand slecht is en dat je hem daarom mag kwetsen of straffen, dan is juist dat slecht b e t u l a  berk. zetel van de wijze keltische godin b r i g i t . de berk verdeelt en beheerst de heldere winterlucht b e w a r i n g  elke bewering is onwaar maar wordt geaccepteerd tot er één gevonden wordt die waarder is b e z e t e n  alles wat de moderne kapitalistische mens heeft is een berg rotzooi waar hij heel moeilijk afstand van doet b i c a m e r a l i s m  hypothesis by julian jaynes that in the human brain cognitive functions were once divided in a speaking and a listening part /wikipedia b i g  b a n g  het was de jezu:itische priester g e o r g e s  l e m a Ît r e  die deze theorie opperde. zo kwam genesis door de voordeur de evolutie binnen b i j  z i n n e n b i n a r y  s p l i t t i n g  t r e e  c o l o r  f i e l d  p a i n t i n g s b l a d k u n s t  een partituur voor beeldende kunst voor verschillende technieken. zoals vroeger bladmuziek de muziek distribueerde. een scheiding in conceptie en uitvoering b l a n k  v e r s e  engels; niet-rijmende regels van een gegeven aantal voeten; s h a k e s p e a r e  gebruikt het veel b l e e k  onder invloed van licht wordt uiteindelijk alles wit: de pigmenten vervallen doordat ze aangeslagen worden door licht; als je goed kijkt zie dat alles kleur heeft, (k.schippers) en dat het langzaam verbleekt b l u f  het belangrijkste wapen van de mens. als je me niet gelooft b o e r e n k a t e r  de mannen worden bekeken door een zwartwitte kater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit. hij is zo goed te zien omdat zijn vacht zo afsteekt tegen het groene gras en de roze en witte klaver. achter de mannen aan, in de berm, loopt nu een v e l d w e z e n , zij laat de kat verdwijnen b o l e t u s  a p p e n d i c u l a t u s  als eekhoorntjesbrood maar dan met gele stam en geel vlees. en een puntige wortel. eetbaar b o o m s t r o o m  het benutten van het potentiaalverschil tussen de binnenste, opgaande stroom en de buitenste, neergaande stroom van ionen b o r r e l p r a a t  dat je in het geruis en geborrel van een beek denkt stemmen te horen. en zingen en lachen b o s r e g e n  in het bos regent het nog een tijdje door als in het veld al lang opgehouden is b r a n d t s  h o n k  de club van mensen die nergens bij horen b u r o r i j  de man aan de breij en de vrouw achter de keij, dat is verkeerde burorij--zoiets stond op een tegeltje dat bij ons in de huiskamer hing in het w e v e r s h u i s j e c a d a  p a l o  q u e  a g u a n t e  s u  v e l a c a k e  d e  c a r m e n  4 huevos, 1 yogurt de limón, 1 sobre de levadura química, rayadura de un limón y de una naranja. en el recipiente vacío del yogur: 1 de aceite de girasol 3 de harina 2 de azúcar; media hora de levantar y en el horno a 150° ±40 minutos c a m b i o  d e  s e n t i d o  spaans; tekst die je veel op borden langs spaanse snelwegen ziet; vermoedelijk een aansporing om anders over dingen te denken c a n t h a r e l l u s  t u b a e f o r m i s  trechtercantarel, anguila del monte, één van de meest voorkomende paddestoelen op f o n t e b o n a  eetbaar c a r o m b o  kunst gemaakt door de natuur, een teken achtergelaten door niemand. genoemd naar een plek in de picos de europa waar er veel voorbeelden van carombokunst te vinden zijn c a s  r a m m e l  & j e e t  p l o k  toneelschrijvers uit oostgroningen wiens grote successen vooral in de vroege jaren negentig waren: vorige donderdag, kanaken en meer c a s c a y u  iets als lei of mergel, geassocieerd met barnsteen (mon) c e n t r a a l  s t a t i o n  de trein wisselt dichter toe op de lijn van gevels, een lichte topzware zwenking, trager gevolggevend een nadering momenten: toendra's, van reflectie en afwending dan ogen kijken door de gevelwand in de mijne tussen de vensters staren twee ogen; er zweeft wat rook; beleefd onbegrip c e n t r a a l  s t a t i o n  door de reizigster trekken mijn ogen de zwarte stenen tussen de witte kozijnen scherper; een flinke wollen kabeltrui heb ik aan ik kijk niet naar u ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in normaal gedrag c e n t r a a l  s t a t i o n  in haar hoofd schieten ramen langs, een zichtbaar kenmerk door herhaling, vele ruiten worden één vol koestering, een klein ovaal kozijn. dan de donkere stationsoverspanning, bevrijdt van het kader van de donkere haarlok waar lang de amsterdamse school c h a r g e  o f  t h e  l i g h t  b r i g a d e  half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the six hundred. forward, the light brigade! charge for the guns! he said. into the valley of death rode the six hundred /alfred, lord tennyson c h e  zuidamerikaanse aanhef, gozer c h i o g l o s s a  l u s i t a n i c a  goudstreepsalamander, op fontebona, bij de bron c h o k l o  mais (zuidamerikaans) c h o m o l u n g m a  de tibetaanse naam voor mount everest c h r i s t i a a n  h u y g e n s  verklaarde de z w a a r t e  parsimonisch zonder dat er onzichtbare krachten op afstand worden bijgehaald. maar zijn analogie is plat, gebaseerd op de centrifugale krachten, hoe maak je dat ruimtelijk? door de introductie van de p u n t r o t a t i e c h u t e  frans voor hout dat overschiet bij het zagen /bruno c i n c h o n a  from which we derive the febrifuge bark. the medicinal strength of this bark is said to increase in proportion to the degree of moisture imparted to the foliage of the tree by the light mists which form the upper surface of the clouds resting over the plains /von humboldt, cosmos c i r c u l a t i e  het klinkt middeleeuws maar veel kwalen komen voort uit een slechte doorbloeding. verwijder de belemmering en het lichaam geneest zichzelf c l a i r e  e t  d i s t i n c t e  alle ideeën helder en welonderscheiden; alleen dat wat ik zelf zeker weet of na kan gaan accepteer ik /vrij naar rené descartes c l a t u u r  om met de natuur om te gaan hebben we methoden ontwikkeld. dat noemen we cultuur. wij en onze cultuur zijn onderdeel van de natuur c l o s e  u p  when you look at something really close, you will see that it does not exist /john coberco c l o s e d  p a i n t i n g c o :i n c i d e n t  installatievoorstel; contingente random generator onmiddellijke sturing door toeval. samenval van wil en blik. scheppen in ruis. weergegevens als 3d fourier reeksen die geleidelijk kantelen c o :i n c i d e n t i a  o p p o s i t o r u m  het samenvallen der tegendelen van cusanus. doet denken aan de dialectiek van hegel (een geliefde stijlfiguur bij dichters van het maniërisme. zie gustav rene hocke: "die welt als labyrint" wim nijenhuis) c o :i n c i d e n t i a  p e s a n t o r u m  het samen vallen van de zwaarte c o g i t o  e r g o  s u m  ik denk dus ik ben. eigenlijk ík denk dus ík ben. preciezer: ík ben het die twijfelt aan mijn bestaan dus er is een ík /naar descartes c o m m u n i c a t i e  is niet hetzelfde als g r a m m a t i c a : je kunt heel goed gedachten overbrengen met fout taalgebruik en slechte spelling maar als de ontvanger niet je wíl begrijpen gaat het ook met correcte grammatica en spelling niet gebeuren c o m p l e e t  verschillende diersoorten die samenwerken en samenleven lijkt een succesvolle strategie: ze vullen elkaar aan c o m p o s i t i e  is een spel van h e r h a l i n g  en u i t z o n d e r i n g . en herhaling van de uitzondering. en ritme is herhaling. herhaling is de bron van alle k e n n i s  én s c h o o n h e i d c o m p o s i t i e  is herhaling en afwisseling en uitzondering. en herhaling van de uitzondering. en ritme is herhaling. herhaling is de bron van alle kennis en schoonheid c o n c u r s u s  het begon met de slager. zijn vrouw vertelde me dat hij weg was en terug kwam maar al zag hij er hetzelfde uit toch was het een ander. daarop kwamen er meer met dergelijke verhalen. niemand was meer zichzelf en trok weg. ik ga ook weg want het is nu een spookstad c o n s t i t u e n t  de constituent behoeft geen uitleg en stelt alleen zichzelf voor; het is de abstracte kunst van de taal en is in permanente staat van o n b e t e k e n i s ; leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar; of in elkaar; woorden en zinsdelen die geen toelichting behoeven omdat ze zijn wat ze zijn c o p r i n u s  c o m a t u s  geschubde inktzwam. grote schubben op de hoed zwarte sporen, kegelvormig, witte steel met los ringetje. eetbaar, maar vergaat snel nadat hij geplukt is c o s a s  como subjetivo y objetivo, causa y efecto solo existen en la lengua. en la realidad no existen /ramón zatapá c o v a d o n g a  waarschijnlijk van c o v a  d o m i n i c a : c u e v a  d e  l a  s e Ño r a ; de grot waar p e l a y o  m aria zag die hem de overwinning beloofde op de moren; de belangrijkste toeristische bestemming van a sturias voor spanjaarden omdat daar volgens de legendes de r econquista begon d a a r  w a a r  d e  t a a l  n i e t  g a a t d a a r e n t e g e n  als je iets begrijpt is het meestal niet waar  maar als je iets niet begrijpt is het vaak wél waar d a g z o o m  waar een gesteente aan het oppervlak komt en zegt men dat het gesteente dagzoomt. als er geen bodem of recent zand en grind overheen ligt, zegt men dat het ontsloten is (wikipedia) d a p h n i a  watervlo (samen met cyclops) goed voer voor de vissen in het a q u a r i u m . vangen met een s c h e p n e t  gemaakt van een oude nylonkous op een warme zomernamiddag d a t  i s  m i j n  n a a m d a t  je in een flits ziet hoe het allemaal in elkaar steekt maar dat het jaren kan duren om dat enigszins foutloos te verwoorden d e  a a r d  v a n  b e w e g i n g d e  b e r g e n  a c h t e r  d e  b e r g e n de c o n s t i t u e n t  is permanente staat van o n b e t e k e n i s . leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar. of in elkaar d e  d a g  v a n  d e  w a a n d e  e i g e n a a r d i g e  de man van wie alles was—maar je mag het hebben hoor! als je er maar zuinig op bent—die hij ontmoette toen hij bij de rand van het bos aankwam en daar ging zitten om van het uitzicht te genieten d e  g e n e  wie is die man die de  deur steeds afsluit en mijn gereedschap verstopt? een geest? d e  g o d  v a n  h e t  o n b e g r e p e n e d e  m e n s e l i j k e  m a a t  hahaha d e  r i m p e l t j e s  i n  d e  v o e t e n  v a n  d e  m a n  v a n  z e s  m i l j o e n d e  s t a t u s  v a n  d e  d a d e r d e  t r a a g h e i d  v a n  h e t  b e s t a a n d e  het al bestaat vanwege de traagheid. anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken, was alles al voorbij. traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles. het leven is het venster van de hysterese d e  t w e e d e  s e c o n d e d e  z o n  s c h i j n t  z w a a r , bedrukt ons even, maar de lasten op onze ruggen zijn hoog opgetast, het hoofd blijft fijn koel en ongenaakbaar d e b a t e r e n  ga er van uit dat als je iemand niet begrijpt dat die iemand dan dom is en er niet toe doet d e g e n e  die dingen doet als jij er niet bent. die je verdomd in de weg zitten. die je zelf blijkt te zijn d e k s e l s  is er een duurzaam doe-het-zelf alternatief voor de klikdraai dekseltjes? de fabrieksmatige verrotten zo snel d e m i u r g  door de handen van de maker werken de goden hun schepping d e m o c r a c y  if voting changed anything, they'd make it illegal /emma goldman d e t a i l s  dat zijn dunne zwarte lijntjes d i a l e c t i c a  niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese; je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee; jíj bent verandert; dat is de ware dialectiek d i a l e c t i e k  niet zijn stelling maar de onderzoeker zelf verandert door zijn waarneming d i a m a n t g e t a l  getal dat niet verder indrukbaar is. het heeft de hoogst mogelijke dichtheid. het is niet uit te drukken op enig ander manier dat het minder plaats inneemt. dus zelfs gezipt is het niet kleiner d i a z i d o s t i l b e n e  vervanger van dichromaten (lichtgevoelige stoffen) in fotografie bij ondermeer de kooldruk d i c h t i n g  spelen en schuiven met symbolen, grammatica en conventie; de essentie van kunst d i e r b a a r  dieren hebben ook een rijk innerlijk leven maar we luisteren slecht naar ze d i f f e r e n t i a t i e  het gaat om het benaderen om het moment d i k k e r k o p j e s  sommige zitten nu al twee jaar in het aquarium; kennelijk zijn ze niet genegen te veranderen in padden zolang de voedselvoorraad oké is d i l l e t a n t e  dan zongen ze: dilletante, kille tante, pille tante. raar wijf! gekke troel! met die dille, in je smoel! met die dille, in je bille. lekker gille, op je stoel. ja ja! zo zijn ze. maar goed. de dilletante was dan ook een ware liefhebster d i l l e t a n t e  haar echte naam kennen we niet. prinses die moest trouwen maar liever werkte in haar dilletuin. een aardman genaamd maakte misbruik van haar en de situatie. hij werd gedood door een prins die de dilletante echter niet wist te bevrijden van de vloek d o d e  l e t t e r  de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan d o d e  l e t t e r  de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu /wodan d o e j o n g  oorsprong van alles. heeft de perfecte vorm en inhoud; maakte de wereld en wij. ooit waren zelf, wereld, geloof en wetenschap hetzelfde en eens zullen ze dat weer zijn. de doejong staat naast de wereld en er voor en erna, de god die zich niet interesseert voor de mens en dat is maar goed ook d o e j o n g  over de doejong en de foendi: hoe de vorm van de doejong het ideale gereedschap benadert; ook het boek over de kapotkunde; waarom gaan dingen kapot en waarom op dat moment? d o e j o n g  zeezoogdier met de perfecte vorm (de spoel). voorbeeld voor het convergente streven naar het ideale totaalgereedschap. vereerd door een stam van zeepapoea's als voorouder en voedselbron d o e j o n g -p r i n c i p e  streven naar eenvoud in ontwerp en leven d o e j o n g e n  dat je met het ene ook het andere doet. de twee doelen ontmoeten, het leven zonder spoor, de twee kanten van de doejong. leven zonder afval. leven in een kring. dat alles dat je doet invloed heeft op de rest. de actie en reactie van een situatie proberen te buigen en te bundelen d o m  om de wereld te begrijpen kun je er veel beter van uitgaan dat je dom bent dan wordt alles meteen veel duidelijker d o n d e r j a g e n  een heel oud woord. het komt nog van de wilde jacht met donar en zijn vrienden d o n d e r s  zeer oude heidense uitroep, aanroepen van de god d o n a r  of d o n n e r d o o d  bestaat niet. het o n b e s t a a n d e . er is alleen overgang. van de ene toestand naar de andere. hout dat dood is is vol met leven. zwammen en kevers en mossen. voor de dood van de geest geldt hetzelfde. ga maar na: was je er voor je geboorte? kwam je niet ergens vandaan, was het triest en eenzaam? d o o d  je moet ermee leren leven d o o r t a s t e n d  hoe nu? zanik ik nu of pis ik mis, naast de pot is ten halve gedwaald: ook de muren zullen het bezuren. genoeg geleuterd, genoeg getreurd, draal niet langer. één woord is genoeg. één naam maar. en aarzel d o r p s r a n d  dat zij die daar wonen uitzicht hebben op de heide en het bos. terwijl zij van het kerkplein die wereld alleen kennen van horen zeggen d o r s t  dat je zoveel water moet drinken lijkt me onzinnig. hoe meer je drinkt hoe meer je zweet en plast. je kunt je lichaam beter trainen zuinig met water te zijn d r o g e  b o o n  groninger gedroogde bonen. de hele peul wordt gedroogd en later geconsumeerd d r o m e n l a n d  als de beelden komen begint het dromen d r u k  d r u k  d r u k  we werken teveel; laten we terug gaan naar het hof van eden; minder werken, minder verdienen; meer dasein, niet irgendwo anders d u b b e l b l i n d p r o e f  iets lekkers wil ik zowel links als rechts in de mond proeven. maar waarom aan beide kanten? ík proef het toch al? d u i z e n d b l a d  dat ik dat in het aquarium stopte omdat ik dacht dat het hetzelfde was als waterpest d u m m k Öp f e  an die deutschen censoren -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- dummköpfe -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --.  ~h einrich h eine, das buch le grand e e n  m o m e n t  v a n  o n a c h t z a a m h e i d e e n k e n n i n g  vorm van k e n n i n g  waarbij de tweede term zo overduidelijk is dat ze achterwege kan blijven (zie s y s t e e m r i j m ) e e n m a l i g  elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen ; elk getal heeft dus zijn eigen symbool ; er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie e e r s t e  a n t i z w a a r t e k r a c h t m a c h i n e  een schommel met een weegschaal erop zodat je ziet dat je gewichtloos bent tijdens de val. tentoongesteld op de expositie van u b i q u e  in s z e n t e n d r e , hongarije, 1993 e f f e  z i t t e  eenakter over een oude waard tijdens zijn laatste werkdag voor zijn pensioen en zijn dochter de zaak overneemt e g o  p r Æs t o  p r e s t o  zelf doen; to stand for; zelf doen; zelf maken; zelf nadenken; zelf lezen; eigen waarnemingen; eigen bevindingen e i c h e  s o l l  m a n  w e i c h e n  buche soll man suchen/een beuk wortelt oppervlakkig maar een eik wortelt diep e i e r b a l  groningse snack, in de rest van het land onbekend. —ik wil een eierbal —een eierbal? wat is dat? —gewoon een snack, vraag nou maar [in de cafetaria:]—ok wat zal het zijn? —een patatje flip en een eierbal —een eierbal? wat is dat nu weer? hou je me voor de gek? deruit! e i n d s p e l  omdat de evolutie gedreven wordt door het o b s t a k e l p r i n c i p e  wordt het leven steeds doelmatiger en onderscheid je duidelijk de begintijd, waar er nog plaats was voor frivoliteiten, van de eindtijd waar elke organisme optimaal gevormd is zonder ruimte voor afwijking e i n d s p e l  omdat de evolutie gedreven wordt door het o b s t a k e l p r i n c i p e  wordt het leven steeds doelmatiger en onderscheid je duidelijk de begintijd, waar er nog plaats was voor frivoliteiten, van de eindtijd waar elke organisme optimaal gevormd is zonder ruimte voor afwijking e k s t e r t i e k  al wat glimt is mooi e l  c a n g r e o  een franquistische beul die in zijn zwarte auto met kreeftsymbool verlinkte rooien ophaalde die om ze te martelen en doden. later werd hij de buurman van één van zijn ontkomen slachtoffers en toen die hem herkende verdween hij weer e l  f Ín  e n  e l  p r i n c i p i o e l  p a i s a j e  d e  m e m o r i a  cuando reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que la último vez e l  s u e Ño  d e  l a  r a z Ón  p r o d u c e  m o n s t r u o s  grabado nº 43 de los caprichos (1797-1799) de francisco de goya e l  t e r c e r  h o m b r e  el artefacto como persona e l e a  de school van elea en de k v a t t u m l e e r : de werkelijkheid neemt pas vorm aan als je er naar kijkt. als je ergens betekenis aanhecht. anders blijft het ruis. e l e a n o r  r i g b y  "ah, look at all the lonely people, all the lonely people, where do they all come from? all the lonely people, where do they all belong? /beatles, 1966 e l e m e n t a i r  aarde, water, lucht en vuur komen met de moderne aggregatietoestanden vast, vloeibaar, gas en plasma. het zijn s o o r t e n  m o d d e r elke nieuwe wereldtheorie mag n a t u u r l i j k  geen onuitgesproken vooronderstellingen hebben, zoals het idee dat oorzaak en gevolg bestaat, of object en subject; in de theorie mag niks vanzelfsprekend zijn; dat betekent volgens mij dat je nooit zo'n theorie kunt opstellen e n e  voorstel om het telwoord één te vervangen door ene e n u m e r a t i o  het opsommen en classificeren als hoogste vorm van aristoteliaanse kennis: subject noch wereld veranderen. tegenover de dialectiek - waarbij het subject zichzelf aanpast door vergaarde kennis van het object e p i c y c l e s  emblematisch voorbeeld van foute wetenschap: als de werkelijkheid zich niet voegt naar het model voeg je een subregel toe e p p o n i e m  woord waarin een eigennaam zit en lijkt op een bestaand woord zoals annalogie en theologie er komt rook van de top van de berg--ook reuzen hebben het koud--maar kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn zelfs alle sporen verdwenen e r v a r i n g  alleen de directe en onmiddellijke ervaring telt. alles wat je van anderen leert moet je zelf zien. dit weet ik uit eigen ervaring e s p a c i o s  d e  i n d e t e r m i n a c i Ón  o espacios en blanco de un texto son vacíos de información que el autor deja para que el lector los complete (wolfgang iser) e t a g e l i n d e  gecultiveerde levensboom. sommige zo groot dat er op de eerste etage een dansvloer was en op de tweede een orkest (gait berk) e t y m o l o g i a e  van i s i d o r u s  v a n  s e v i l l a , een encyclopedisch werk waarin hij informatie over allerlei zaken probeerde te relateren aan de oorspronkelijke betekenis van een woord. rond 500 e t y m o l o g i e  als entomologie, maar dan van woorden. nu niet waar komen ze vandaan, maar waar gaan ze naar toe. wordwatching e t y m o l o g i e  van het griekse étymon (ἔτυμον) ‘oorspronkelijke vorm van een woord’, dat weer is afgeleid van het bijvoeglijke naamwoord étymos (ἔτυμος) ‘werkelijk, waar’, en lógos (λόγος) ‘leer, wetenschap’. het woord werd bekend door de e t y m o l o g i a e  van i s i d o r u s  v a n  s e v i l l a e u l e r -r o t a t i e  als je iets in 3 dimensies vrij om 2 assen laat draaien krijg je niet een puntrotatie maar een euler-rotatie: 1 resultante as e v e r n i a  p r u n a s t i  eikenmos. een korstmos, vooral op de eik hoger op de berg (zuivere lucht). lindegroen, geweivormig. wordt gebruikt in bereiding van parfum e v o l u t i e  het leven overwint de entropie omdat anders niet meer bestaat : aan het einde der tijden is alle stof gevat in organismen e v o l u t i e  streven naar stilstand en daardoor voortdurend. het heersend principe is leeg. de dingen gebeuren um sonst en dat wat niet in de weg zit van iets anders overleeft. die afwezigheid van sturing maakt deze natuurwet boven alle andere zo schokkend voor gelovigen omdat het de grote leegte toont e w i g e  w i e d e r k e h r  al eterno retorno de lo idéntico /así habló zaratustra /friedrich nietzsche e x p o s u r e  installatievoorstel. de moderne mens is blootgesteld aan vele gevaren die hij of zij niet meer allemaal overziet. gelukkig zijn er veel regels van de overheid om ons te beschermen! e z e l  een goede spoorzoeker. ingenieurs die wegen of paden moesten aanleggen in de bergen lieten ezels zelfstandig het beste pad te zoeken omdat zij daar het beste in zijn f a c e t c a m e r a  80x50 buisjes vormen een camera obscura f e r d i n a n d  p e e r  (almelo, 1966) beeldend kunstenaar sinds 2007 wonend in asturias, noordspanje. voornamelijk schilderijen en tekeningen maar ook installaties. veel geleerd van j o p y  v a n  m a n e n , h a n  v e n e m a n , m a r t i n  s j a r d i j n  en a r t h u r  c . v e r k o r e n . exposerend sinds de jaren negentig f i l e s o f e r e n  overpeinzen in de file f i n n e g a n s  w a k e  is als een boek in een onbekende taal; als een droom van verschoven betekenissen f o n t e b o n a  vereniging voor het leven in de buitenlucht—je wordt lid en beheer een stukje berg als goede huisvader. met je voeten in het gras. mensen laten ervaren dat je kunt leven en genieten met heel weinig en direct in de natuur. dat is de beleving die bieden op fontebona f o n t i n a l i s  a n t i p y r e t i c a  bronmos. waterplant die in de winter groeit en vers blad krijgt. alleen in helder, kalkrijk en snelstromend water (forellenzone). blijft groen en groeit in de winter f o u r i e r  franse wiskundige die verzon hoe vissen door golfjes op golfjes de droge werkelijkheid zien (groot vishaakjesboek) f o u r i e r -g r a m m a t i c a  de f o u r i e r-transformatie van een zin: g ö d e l - g e t a l op de literatuur f r a n s e  a a l h a a k  engels: gorge; de oervorm van de haak; werkt doordat hij, in het midden vastgemaakt, uit gaat staan in de vissekeel bij de aanslag; de doejong der haken; een harpoen bedekt met aas; tussen jacht en verleiding f u n c t z u c h t  dingen doen die je anders nooit zou doen: functionaliteit invullen omdat apparaten het kunnen f u r m i t y  "she slowly stirred the contents of the pot. the dull scrape of her large spoon was audible throughout the tent as she thus kept from burning the mixture of corn in the grain, flour, milk, raisins, currants, and what not, that composed the antiquated slop in which she dealt." (thomas hardy) g a m m a w e t e n s c h a p  een foto maken van de zee, daarvan de golfbergen en -dalen beschrijven en er vervolgens achter komen dat alles anders is g e d a c h t e  dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste (het onuitgesproken gedachte) komt g e d a c h t e n b o o m  dat de gedachten gestructureerd zijn als de vele takken van een boom; die alle kanten opgaan en soms ophouden; maar dan het jaar erop toch doorgroeien g e d a c h t e n s p a t i e g e f r i t u u r d e  c o u r g e t b l o e m  de bloem vullen met roomkaas dan door een beslag van bier en meel halen en 20 seconden in de frituur. erg handig zeker voor alle mannelijke bloemen waar toch geen vrucht aan komt g e f u n d e n e s  f r e s s e n  /huyb g e k e t e n d  de keten van productie, onderhoud, regelgeving, etc die gepaard gaat met hoogtechnische middelen en waar de d o e j o n g  zich van afwendt g e l a s s e n h e i t  gelazenheit gelatenheid /meister eckhart /amish g e l i j k g e s t e m d  taal kan alleen iets overbrengen als de ander dezelfde ervaringen en achtergrond heeft als de spreker en het ook nog eens een keer helemaal eens is. anders gaat het mis (net sociale media) g e l o v i g e n  alleen politici geloven dat de politiek invloed heeft, alleen marketeers geloven dat reclame waarheid bevat, alleen architecten geloven dat gebouwen mensen veranderen en alleen kunstenaars geloven dat kunst de mens definieert g e m b e r b o t e r k o e k  /recept van mijn oma /200 gram tarwebloem, 125 gram boter, 100 gram suiker, theelepel kaneel, zakje bakpoeder, snufje zout; goed kneden; in bakvorm drukken; bedekken met schijfjes geconfijte gember en wat siroop van hetzelfde potje; 25 minuten in de oven op 140 graden g e m e e n t e :o l i f a n t  riooluitzuigwagen van het gemeentelijke nutsbedrijf g e m i d d e l d  genomen gebeurt er niks—we zijn maar een droom g e n a d i g  dat je niet weet hoe we hier kwamen maar wel dat je er dankbaar voor moet zijn en dat het leven bijzonder, uniek en waarschijnlijk eenmalig is en genadig voor al het levende g e n a r i o  generieke ezelnaam in de c u e n c a  m i n e r a . als je de naam van een ezel niet kent noem je hem genario. bijna altijd goed. oorspronkelijk een ezel in een populaire tv-serie g e n e r a a l  p a r d o n  eenakter ; de generaal wordt naar voren geschoven door de coupplegers als woordvoerder g e n e r a l i s m e  van het latijns g e n e : baren, verwantschap; als vrouwelijk en het specialisme als mannelijk principe; van latijnse species: soort, type—na de overheersing van het specialisme sinds de landbouwrevolutie wordt het weer tijd voor een periode van generalisme g e n e r e n  erfelijk gedrag dat zich herhaalt in generaties in zichzelf zo in stand houdt. zich voortplant. zoals incest en voetbal g e n e s i s  2:10 en een rivier was voortgaande uit eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden g e n e s i s  2:11 de naam der eerste rivier is pison; deze is het, die het ganse land van havíla omloopt, waar het goud is g e n e s i s  2:11 de naam der eerste rivier is p i s o n ; deze is het, die het ganse land van h a v Íl a  omloopt, waar het goud is g e n e s i s  2:12 en het goud van dit land is goed; daar is ook b e d Ól a h , en de steen s a r d Ón i x g e n i s t a  l e g i o n e n s i s  anabio, enabiu; endemische vlinderbloemige in de cordillera cantabrica. zeer geschikt om een vuur mee aan te maken g e o m a l a c u s  m a c u l o s u s  de k e r r y  s l u g . eet korstmos en rolt zich op in een bal bij aanraking. een lusitanisch dier. dwz alleen in het noordwesten van het iberisch schiereiland én ierland g e r e e d s c h a p  alleen gebruiken waar het voor bedoeld is. anders gaat het kapot g e r s o m  die baarde een zoon; en hij noemde zijn naam gersom; want hij zeide: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land /soy un extranjero en tierra extraña /i have been a stranger in a strange land.” /exodus 2.22 g e s l a c h t  toen werd anastasia geboren en die trouwde na dertig jaar met alexei, en ze kregen twee kinderen, rodney en sabah. en sabah trouwde met gulliver—en al die mensen gingen dood; en daarna kwamen weer meer mensen en die gingen ook dood; en ze heetten a rathan, j izua, s andra, i smael, d olores g e t a l b o o m  een voorbeeld van de toestand is de getallenboom. bv 123 is familie van 1236 en 12361 en indirect van1228976 g e t a l r o m a n  een verhaal geschreven alleen in cijfers; een verhaal waarbij de hoofdpersonen elkaar aanvullen en optellen. dialectischer kán niet; het laatste verhaal dat alle andere omvat; 1971 is zo'n getalroman; uit 1991 door paris rademacher.  uitgegeven door abel boerema in 2002 (isbn 9080695017) g e t a l s m a t i g  de waarde des getals versus de inhoud des getals versus de vorm des getals versus de geschiedenis des getals versus de positie des getals g e v o e l i g e  l a a g  als kind verkreukelde ik het zilverpapier van de chocoladereep tot een klein hard propje om het dan weer helemaal glad te wrijven. maar dat lukte nooit want er bleven altijd kreukels. de weerbarstige werkelijkheid liet zijn sporen na. nu doe ik het om die werkelijkheid vast te leggen g e w e t e n  dat je weet dat er meer is dan jezelf dan de begeerte dat er een goedheid is die je kunt vinden dat er een godheid waar je deel van uitmaakt g e w i g t  dat alle massa traag is omdat het een bovenruimtelijke (zeg 4-dimensionale) component heeft en dat alle massa met elkaar verbonden is; dan is het heel traag; alsof je de takken van een boom uit elkaar wilt buigen g l a d s t r i j k e n  wat gebeurd is kun je nooit helemaal wegstrijken. het laat zijn sporen na in het (spiegelende) oppervlak; rimpels kreukels en plooien g o d  is al het onbegrepene en onbegrijpelijke; wordt god groter of kleiner met onze toenemende kennis? g o d  is de spiegel van je ziel g o d  zegt: geloof heeft er niks mee te maken g o l v e n  bewegen altijd op een grensvlak, een o p p e r v l a k ; transversaal in een andere dimensie. electro-magnetisch, magneto-electrisch, etc. longitudinale golven (zoals geluid) bewegen in dezelfde dimensie, of toch niet? g o l v e n  zijn er eigenlijk niet. periodiek veranderende toestanden van energie en traagheid. ze bestaan alleen in onze waarneming. ze zijn virtueel. de werkelijkheid is niets anders dan een staande golf. een golf bestaat alleen als er iets is dat het in beweging brengt g o u d  aurum: ochtendgloren, a u r o r a! (amanacer radiante.) edelmetaal. oxideert niet, geleidt goed en houdt straling goed tegen. wordt gemeten in karaat (quilato) g r a m m a t i c a  als taal het voertuig van de geest is dan is grammatica de barokke decoratie op het koetswerk van dat voertuig g r e e n  l e a f  v o l a t i l e s  de krachtige geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een alarmsignaal grondbatterij/experimenten verschillende metalen; afstanden; verschillende formaten: platen, buizen; verschillende ori:entaties; verschillende grondsoorten: klei, zand g r o t e  g e b e u r e n  alles is al gebeurd. onze geesten volgen de lijnen van uitkristallisatie; en achter het kristal van het al zit het wezen—alles is er, en was er, maar zit te wachten tot iemand het betekenis geeft; tot iemand het tekent g u t t a p e r c h a h a m l e t  laertes: know you the hand? king: tis hamlets character. naked, and in a postscript here, he says, alone. (hamlet, act iv, scene vii) h a n  v e n e m a n  krachtig almeloos kunstschilder. vroomshoop 1939? enschede 1991? h a n d b o e k  boeken mogen nooit te groot en zwaar zijn: je moet hem met één hand boven de dekens kunnen houden h a n d o m d r a a i  stelling: links-rechts kun je spiegelen door een rotatie in 4d h a n g m a t k n o o p  halve knoop (als veterstrikken); losse eind strak trekken; losse eind onder de vaste kant door en een lus ervan in de halve knoop leggen en de knoop vasttrekken h a r e n  het scherpen van de zeis door erop te hameren; gebruik oorbeschermers; beginnen aan de binnenkant, 1mm uit de kant mikken; zorg dat het hele vlak dezelfde kromming heeft; loop de buitenkant na op onregelmatigheden h e m a r i s  t i t y u s  glasvleugelpijlstaart. gedrag lijkt erg op de kolibrivlinder, maar hij houdt van scabiosa en knautia h e r k o m s t  als ik ergens de tweede keer kom verheug ik me. maar het geldt alleen voor de tweede keer. alleen dan is het een herinnering aan de thuiskomst hertiteling van al je werk na minstens tien jaar omdat je dan pas ziet wat het voorstelt h e s i t e n c y  was clearly to be evitated. execration as cleverly to be honnisoid ~james joyce, finnegans wake het dier heeft een mens getekend /bert schierbeek h e t  g e l i j k  v a n  h e t  o n g e r i j m d e het geloof in het malingenie is net als het geloof in god een bijgeloof gebaseerd op instincten die onterecht getriggerd door een handeling waarvan de impact niet geheel overzien werd h e t  g e w i c h t  v a n  d e  o n u i t g e s p r o k e n  z a k e n het groot vishaakjesboek h e t  i s  n i e t  p e r s o o n l i j k h e t  l u i e  o o g het onvoorstelbare is nog onvoorstelbaarder dan het onbegrijpelijke het resoneren van oudere dierlijke instincten/hoe mijn kauwen en slikken en autonoom wezen is. een dier. h e t  s c h i l d e r b o e k  v a n  f e r d i n a n d  p e e r  de documentatie van een knstenaar is als c o c i d o  m a d r i l e Ño : alles samen gekookt maar in aparte gangen geserveerd. het begrijpen van de kunst of de kunst van het begrijpen; de geheel eigen waarmeningen en waarnemingen van f e r d i n a n d  p e e r h e t  s t a a t  g e s c h r e v e n  geschreven taal komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd--dat heb ik eens ergens gelezen--is het omdat je níet weet van wie het komt dat je het maar voetstoots gelooft? h e t  v e r h e u g d e  l a n d s c h a p  dat je een plek herkent hoewel je van een andere kant komt als de vorige keer h e t  v e r k e e r d e  b e e n het weer een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert. dát is een goed schilderij het weer en de kunst (co-incidentia oppositorum) h e t  z i j n  e r  d r i e . drie mannen van gelijke kleding, gelijke grootte, gelijke leeftijd. nu gaan ze uit elkaar om een koeievlaai te ontwijken. twee naar links. twee naar rechts. een naar rechts, een naar links h e u g e n  tijdens het dromen kun je herinneren noch onthouden; het geheugen staat uit maar is tegelijkertijd de bron van de dromen zelf; het geheugen genereert en jij beleeft h i e r  l o p e n  w i j , kameraden voor het leven, over vaste paden. de zon schijnt zwaar, bedrukt ons even, maar de lasten op onze rug zijn hoog opgeladen, het hoofd blijft zo koel en ongenaakbaar h i e r o n y m u s  b o s c h h i n d e r l a a g  de noordelijke rovers lagen in hun vertrouwde stek te wachten op de broers die dat niet wisten en met open ogen in de val reden h i p  onvermogen van zowel beeldend kunstenaar als publiek om nog beeldend te denken; alleen de hip is nog van belang. men ziet niks meer hoe vrouwen lijken te weten dat je naar ze kijkt, zelfs als ze je niet kunnen zien h o l t e r b e r g  een scherp getekende berk, verlicht zwevend tegen wazig paarse heideballen h o m o  o r t h o g r a f i c a n s  menssoort die de taal belangrijker acht dan de boodschap. letterlijk betekent het "de spellende mens"; «mijn spel(l)en is we(t)ten» homo spullens mensen zijn een soort chimpanzees die ze hebben wijsgemaakt dat ze allerlei spullen nodig hebben hondebier /water uit een regenplas, liefst met wat smeerolie, koeiepoep en paardepis erin, dat vinden honden veel lekkerder dan vers bronwater honderd /toen de mensen verdwenen namen de honden de steden over. ze lieten het platteland aan de wolven maar de steden werden bestierd door honden. honderden honden, miljoenen honden. ze werden niet slimmer maar wel zelfstandiger. in hun gedrag bewaarden ze een ragfijne afdruk van hun oude bazen h o n i  s o i t  q u i  m a l  y  p e n s e  schande hij die er kwaad van denkt h o r i g e n  er wordt beweerd dat wij leven in vrijheid. maar feitelijk zijn we onvrij. gebonden door zelfgekozen regelmakers en overbevolking h u i s  v a n  g o d  god woont aan de oppervlakte—als aan de rand van een spiegelglad meer h u t t i s t  iemand die niet in een (groot) huis wil wonen en de afgezonderde functies liever verdeeld over verschillende hutten hydrangea aspera/de enige acceptabele variant van de hortensia hypholoma fasciculare gewoon zwavelkopje (met groenige plaatjes) oneetbaar h y p o c h o n d r i e  kan alleen bestaan in een wereld waarin de medische stand suggereert dat ze alles kan oplossen hysterese als de traagheid er niet zou zijn zou oorzaak en gevolg samenvallen en het heelal al voorbij zijn hysterese/de hele natuur bestaat omdat er traagheid is. anders had de big bang zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij. die traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alle dingen in de uitgebreidheid idee /een idee is als kunst, je kunt er omheen als je wilt maar je kunt er ook in meegaan. uiteindelijk is het aan jou i e t s  is in zichzelf of in iets anders (spinoza) i e t s  vaak begrijp ik mezelf niet. nu weet ik waarom. dat heeft ergens mee te maken i k  ben maar een stem op een moment i k  de mens zoekt de mens in mij. en ik? ik zie mezelf en ren naar buiten /rabindranath tagore, vertaling simon vinkenoog ik verkreukel zilverpapier en probeer het dan weer glad te krijgen. dat lukt nooit want de werkelijkheid zit ertussen en is weerbarstig ik was daar nog nooit geweest kinderen verdwalen in de krochten van de taal—of hebben zij het bij het rechte eind? il faut cultiver notre jardin (men moet zijn tuin bewerken)—candide, voltaire i m  h o l z  s i n d  w e g e , die meist verwachsen jäh im unbegangenen aufhören. jeder verlauft gesondert, aber im selben wald. oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. doch es scheint nur so. holzmacher und waldhüter kennen sie. sie wissen was es heißt, auf einem holzweg zu sein /martin heidegger i m m e r  g e r a d e  a u s   licht golft alle kanten op maar de energiekwanta gaan rechtdoor? i m m e r  m i t  d e r  r u h e  via ferdinand i m m e r s  als in een wiskundige tekst het woord "immers" gebruikt wordt dan weet je dat de schrijver vergeten is wat uit te leggen in een schrift met oneindig veel tekens - een soort superchinees - zijn alle teksten 1 teken lang in plaats van zeggen dat alles er al was wat is en wordt, zoals parmenides stelt, kun je ook zeggen dat niets er ooit geweest is, dat niets ooit plaatsvond--of dat alles al heeft plaatsgevonden maar dat jij dat nog niet weet--het is c o h e r e n t , zeggen de kwantici i n e r t i a  één van de twee krachten in de natuur. al dat is, wil niet van zijn plek. de onwil tot veranderen of bewegen; wat is de andere? i n e r t i e  traagheid.de bekendste vorm is zwaartekracht. daardoor ontstaat onze wereld, brandt onze zon en geven de wolken regen. zij is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten. zie hysterese i n f l a t i e  als ik als land mijn eigen geld uitgaf wist ik het wel: dan hief ik de belastingdienst op want inde ik door elk jaar 10 procent geld bij te drukken i n f o r m a t i e  alle informatie is uit te drukken als een bepaalde hoeveelheid; elke hoeveelheid is een unieke informatie; als je dat doet in een u n a i r e  reeks is dat nog duidelijker i n f o r m a t i e  alle natuur is informatie en informatie zit alleen in d i a m a n t g e t a l l e n i n g e h o u d e n  ik hield mij dus in. niet zoals men een driest paard tot kalmte maant, maar als noodweer dat spoorslags de hemel verduistert i n n e r i n g  in mij krijt het, blij, binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. zijn betekenis en verwachting afgeknelde zenuwuiteinden. een kristal tot zand geknapt i n p l o s i e  uit je raamwerk van dimensies ploffen. de enige manier. explosie van kracht: als iets niet past past het daarna gek genoeg wél i n s p i r a t i e  want hij voelde hoe de muzen hem bij elke nieuwe frisse ademtocht wat schoons influisterden installatie dialectiekmachine. (tijdelijke) opstelling of samenstelling met een stichtend doel. de bezoeker ervaart iets dat die verandert i n t e r (n e t )c i t y  interactieve installatie online uit 1995. realtime gegenereerde vrml-objecten van bestaande html-pagina's waar de ondergedompelde deelnemer dan ruimtelijk doorheen reist. ism ger hobbelt. op springtij, utrecht 1995 i n t e r e s s a n t  alles wat ik maak is voornamelijk voor mezelf interessant. voor me jongere zelf. toen ik het allemaal nog niet zo goed begreep i n t e r e s s e  pas als je iets niet begrijpt wordt het interessant i n z i c h t  in de essentie van kunst is nabij als je beseft dat de oude grotkunst van bijvoorbeeld lascaux nooit bedoeld is gezien te worden i s a m b a r d  k i n g d o m  b r u n e l i z l a j o t  over de stammen der neerlandsche taal 17.356 in getal. 17 litouwse dichters presenteren hun sonnetten in vrije versvoet (1990) j j a c h t  de krijg stamt niet af van de jacht maar de jacht van de krijg. bij welke andere soort jagen de mannen wel en de vrouwen niet? j a c k  b u t l e r  y e a t s  groot iers schilder. expressionist die zijn eigen weg ging. hoogstens verwant met de grotesken van het romeinse domus aurea j a c q u e s  l a c a n  the symbolic, the imagibary and the real j a n , p a k  d e  l e u n i n g  vaste uitdrukking van mijn vader. om aan te geven dat iets heel erg (schandalig (duur)) is je denkt het één te zeggen maar je zegt heeel wat anders je kunt god alleen in je zelf vinden. door jezelf niet door anderen je moet wel het hele programma draaien anders werkt het niet/project gemini jiaogulan/onsterfelijkheidskruid, tea of life j o g h u r t  1 liter melk met 2 el joghurt 12 uur lang op 45° houden j o h n  m a r t i n  negentiende eeuwse engelse schilder van het overweldigende j o s a f a t  katholiek heilige achter wiens hagiografie het leven van boeddha schuilgaat j u d a s p e n n i n g  heb je nog van die geile blaadjes? vroeg mijn oma. mijn vader kreeg een rood hoofd. nou en óf! hij verstopte ze op zolder maar ik wist precies waar ze lagen.—die blaadjes die zo rammelen en die zo mooi in het droogboeket staan, zei oma na de lange stilte—oh judaspenning! julianus de afvallige romeins keizer van november 361 tot 26 juni 363. ging terug naar het heidendom en wilde een tolerante samenleving kabeltrui een flinke wollen kabeltrui heb ik aan - ik kijk niet naar u, maar ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in beleefdheid k a b o u t e r j e n e v e r 1 het verhaal van j a n  a l f e r i n k : lange tochten langs de afrikaanse kust met een franse pakketboot. drie maanden of langer van huis. het begon bij freetown tot aan kaapstad. hij was verantwoordelijk voor de motorsloep k a b o u t e r j e n e v e r 2 in '52 was hij bij monument van jan van riebeeck; een fles k a b o u t e r j e n e v e r  en 45 gulden; nederlandse zeelui;  van kaapstad af de bevoorrading van de willem barendz: mooi weer, kalme deining. pilsje drinken op het walvisluik: vreselijke stank k a b o u t e r j e n e v e r 3 er verschijnt een man, keurig in pak met hoed, paraplu en valies; hij wenst iedereen hartelijk een goeie reis en stapt zo in zee, de koffer tegen zijn borst geklemd; nooit meer gezien; waarschijnlijk de koffer vol met zware spullen k a n a a l  a l m e l o -n o r d h o r n  een lineair rietland kansloos we wachten op de ontdekking van het kansdeeltje k a n t e l a a r  een 5 of 6 of 7-assige tuimelaar moet ook zichtbaar in 3d  kantelen k a n t e l i n g  laten we vanaf nu een rotatie 4d een kanteling noemen; je ziet iets verandering maar feitelijk is het helemaal geen verandering maar een rotatie. een rotatie in 3d is al moeilijk voorstelbaar k a n t o n  b u b a h s k y  schrijver van het kvademecum, ofwel kanton bubahskys vademecum, en spreekstalmeester van het circus hermanos bros kanton bubahsky's vademecum in dutch. a small booklet about everything. this is an ongoing development: new versions will be uploaded when available k a n t o n e e s  woorden en uitdrukkingen verzonnen en gebezigd door kanton bubahsky, de hoofdredacteur van het schilderboek van ferdinand peer k a n t o n s  b a a r d k a m  de natuur houdt zich totaal niet aan o c c a m 's  r a z o r . vaak is de ongelooflijkste verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar k a n t t e k e n i n g e n  zie m a r g i n a l i s m e k a p o t  de natuurlijke staat der dingen is kapot: laat je ze met rust dan gaan ze vanzelf kapot; je moet het niet omdraaien: als iets werkt is het mooi meegenomen; maar je kunt er nooit van uitgaan dat iets altijd werkt; de natuurlijke toestand van een apparaat of techniek is kapot k e n m e r k  van kunst is dat je eromheen kunt. je kunt er iets mee doen maar het hoeft niet k e n n e t h  k a u n d a  one zambia, one nation! one nation, one leader! one leader, dr. kenneth david kaunda! k e n n i n g  oude dichtvorm waarbij de tweede helft van de regel hetzelfde maar in een andere vorm vertelt k e n n i s  in hoeverre is menselijke kennis van de wereld een artefact ontstaan door gebruik van taal en in het geheel niet gerelateerd aan de werkelijkheid? bijvoorbeeld het concept meervoud k e n n i s  over het verschil tussen informatie en kennis : kennis zijn relevante gegevens die je zelf hebt verzameld over een bepaald onderwerp ; informatie zijn gegevens die dat niet zijn k e r s t e n i n g  na enige studie blijkt dat de kerstening noordeuropa vrouwonvriendelijk, feodaal en ondemocratisch heeft gemaakt k e u k e n  v a n  3 de meeste gerechten kun je herleiden tot drie hoofdingredi:enten. de rest zijn vaak alleen maar toevoegingen van anderen om het recept toe te eigenen k i j k  in de stad leer je niet meer te zien of te horen vanwege de overvloed aan input. in veld en beemd moet je dat weer áfleren om te horen dat de stilte vol zit met leven en om te zien moet je weer leren kijken k i j k e n  is de ruimte oplossen: je kijkt de wereld plat: dan zie je dat alles precies in elkaar past k l a n k t o n  is er ook een kwantummechanica in geluid? zijn er naast golven ook deeltjes? een heel ecosysteem van verschillende deeltjes met onbepaalde aanwezigheid? hoe klinkt dat? klap om iets te laten passen of van (dimensie)richting te veranderen heb je telkens meer energie nodig; sluit iets helemaal op en druk harder dan nodig is om de lichtsnelheid te halen (kwantum) en je verlaat de dimensie k l e d e r d r a n g  de mens kleedt alles aan. zichzelf, de ander, de wereld en de werkelijkheid kleermakerszit • de mens kleedt alles aan. zichzelf, de ander, de wereld en de werkelijkheid kleigrens daar waar de capillaire werking tussen de de deeltjes zijn intrede doet: als het zand zo fijn wordt dat het vocht vast houdt k l e u t e r s c h o o l  was de rest van het onderwijs maar als de kleuterschool: de hele dag tekenen en sleutelen aan installaties en aan het eind een verhaaltje van w i p n e u s  e n  p i m k l o t s b a k  televisie. systeemrijmt op glotzen (duits voor tv kijken), aquarium en rijmt op kotsbak /kabibih k n o f l o o k s a u s  knoflook, mayonaise, yoghurt, dille, coffee creamer k n u f f e l e n  vinden mensen  dat leuk omdat ze eigenlijk apen zijn en apen nemen hun kleintjes zo mee de bomen in - hou me vast - ik laat je niet vallen - en vinden daarom honden knuffelen niet leuk, omdat het geen apen zijn? k o e l s t a v e n  stukken brandhout die stiekem toch vochtig zijn en zo de temperatuur van het vuur te laag houden k o f f i e  is te gebruiken als ontwikkelaar k o h l f a h r t  met een bolderkar vol met alcoholische dranken door bremen rijden en daarna kohl und pinkel eten k o l k  dat huygens' beeld van de zwaarte, dat het een gevolg is van de geometrie van de ruimte, en niet een actio in distans, en in die zin moderner is dan newton k o l k e n d  huygens volgt descartes in zijn voorstelling van de wervelingen en verdiept dat. de zwaarte zou het gevolg zijn van een draaiing van de ether. zoals zijn model van zegellak op de draaitafel het in twee dimensies laat zien maar dan vertaald naar drie dimensies k o o l s o e p  gedroogde macrolepiota, laurier en zout in water laten weken en daarna koken, fijngesneden kool met suiker en paprikapoeder bakken en erbij doen en tijdje koken k r a u t s a l a t  1.5kg fijngesneden kool, kneuzen, dan kook een mengsel van ½kop olie, kop azijn, ½kop suiker, el zout, el grove mosterd, el mosterdzaad en 2 gesneden uien en giet dat over de kool. laat het een paar dagen staan op een koele plaats. houdbaar voor weken kun je oprecht iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? betekent dat dan dat je rede een intern waarheidsbeeld heeft? k u n s t  is altijd dat wat de toeschouwer er van maakt. het hoeft ook niet gemaakt te zijn door iemand, het kan ook gevonden worden. het wordt alleen maar gevonden k u n s t  maken is kunst zoeken en vinden in de wereld om je heen. het gaat om de selectie. iedereen is kunstenaar k u n s t  wat is kunst?definitie: al het geproductie van de mens is kunst; veel daarvan is toegepaste kunst, en maar een heel klein deel autonome kunst k u n s t w e r k  der mensch ist nicht mehr künstler, er ist kunstwerk geworden /friedrich nietzsche /die geburt der tragödie k u n s t w e r k  een kunstwerk is zowel de boodschap als de grammatica. een taal en verhaal in één. je kijkt ernaar alsof het de werkelijkheid is. (wat het ook is) het kunstwerk proberen te lezen heeft geen zin want het is meer dan taal k v a a d  er is geen enkele situatie waarin het gerechtvaardigd is dat ik kwaad ben; als ik dan kwaad ben moet ik tenminste dát bedenken k v a d e m e c u m  verzameling termen die mij dierbaar zijn. maar het geeft me zelf een heel peripatetisch gevoel: altijd maar weer een naam moeten verzinnen. alsof het dan pas bestaat. of is het echt zo? k v a d e m e c v m  soorten modder; ontdaan van betekenis; de traagheid van het bestaan; het gelijk van het ongerijmde k v a t  kans (waarschijnlijkheid) en energiesprong: een hogere energie is een compactere waarschijnlijkheid (bijvoorbeeld een grote bindingskracht betekent een diepe put waar maar zeer moelijk uitgetunneld kan worden: toevoer van energie (warmte) vlakt de gausskromme uit) k v a t  kans is energie en de kvat is de kleinste grootheid van alles kvattus, kvans k v a t t u m m e c h a n i c a  de werkleer van het waarschijnlijkheidsveld (het kvansdeeltje) k v i l k e u r i g  eenzijdige willekeur, unilateral randomness; wat voor de één blind toeval is, is voor de andere dagelijkse routine k w a n t j e s  als de afwijking tussen geteld en gewogen geld groter wordt dan het gewicht van één munt noemen we dat geld kwantjes l a  b r a Ña -a r i n t e r o  vindplaats in león waar blauwoog met donkere huid ('swarthy') is gevonden van 7000 jaar geleden / in 1986 vertelden toeareg me over een mythische stam met blauwe ogen in de sahara / daarnaast ook c h e d d a r  m a n  en het meisje van l o l l a b d l a  r e s i d e n c i a  d e  l o s  d i o s e s  r ené g oscinny, a lbert u derzo l a a g  o n d e r  l a a g l a b o u r  o f  d i v i s i o n  het onderverdelen in categoriën (deductie) is uit den boze; geworteld in de rede maar niet in de werkelijkheid l a n d k w a l  leeg plastic zakje dat zich door de wind verplaatst over het land tot het een plekje vindt waar het 10.000 jaar kan overwinteren l a n g u a g e  o f  n a t u r e  william carew hazlitt over mechel de montaigne:  "a man of genius belongs to no period and no country. he speaks the language of nature, which is always everywhere the same" l a n g z a m e r h a n d  verander ik in de oude man die ik zo goed ken omdat hij altijd al in mij zat l a n o l i n e  vettige substantie in verse wol die ook beschermd tegen bacteriën en schimmels. dus niet weghalen las médulas/ruina montium lat-ex ik ontdek net dat gewone muurkalk zelfs beter werkt dan tipp-ex. het droogt wat langzamer maar het schrijft daarna veel mooier laten we het getalstelsel met basis ∞ i n f i n i t a l  noemen: elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen; elk getal heeft dus zijn eigen symbool; er is geen relatie met andere getallen door de talnotatie l e e f t i j d  fysieke werkelijkheid wordt gedefinieerd door de beperkingen van de waarnemer; bestaat tijd wel op de manier zoals wij haar ervaren? l e e g t e  hier ontstaan de gedachten l e e s t e k e n s  hinderen de gedachtenstroom legokrat toen ik constateerde dat kleine legoblokjes altijd naar de bodem van het legokrat zakken was dat mijn eerste vaststelling van een natuurkundige constante l e i d s e  s a r c o f a a g  1 in voorstelling vijf, vier figuren; drie van normaal formaat; twee daarvan kijken elkaar aan en, één knielt er—staat er net van op. deze ene is op de voorgrond; die andere ene—die van de drie van formaat—staat achter de twee l e i d s e  s a r c o f a a g  2 die trouwens elkaar heel raar aankijken en slechts gering wijken voor die andere. van de rechter is zijn hand afgevallen, zijn rechter. de linker legt zijn rechter maar vast—want uit steen gehouwen—op de schouder van de door de kniëen gezakte. die op zijn beurt de rechter bedekte l e i d s e  s a r c o f a a g  3 in zijn gewaad verpakte. hij kijkt naar waar de gevallen rechterhand van de rechter was, daar. de linker heeft haar op zijn kaak lekker elk recept heeft tenminste één magisch ingrediënt nodig leña-madera/hoe je in het spaans voor alles een apart woord hebt. heel aristotelisch en verwarrend. voor hun en de rest van de wereld. zo is brandhout leña en gewoon hout madera. hoe kan een mens zo een coherent wereldbeeld opbouwen? l e n s w o l k  op het vlak van de lens is informatie gelijkelijk verdeeld, dus nul of hooguit een egale kleur; daarachter worden kringen kleiner totdat ze in het brandpunt overgaan in punten; het lensvlak is dus een soort holoraam want elk punt heeft alle informatie l e n s w o l k  op het vlak van de lens is informatie gelijkelijk verdeeld, dus nul of hooguit een egale kleur; daarachter worden kringen kleiner totdat ze in het brandpunt overgaan in punten; het lensvlak is dus een soort holoraam want elk punt heeft alle informatie l e v e n  organiseert zich vanzelf l i c h t  beweegt in een onafhankelijk ruimtelijk systeem; in zijn eigen vlak dat altijd haaks staat op de rest; een schizofrene dimensie l i c h t k o o i  een vorm van voortdurende fotografie - net als de stroboscoop l i m i e t  je hebt grenzen nodig om vorm te geven l i t t l e  t h i n g s  it has long been an axiom of mine that the little things are infinitly the most important—sherlock holmes, a case of identity l o e m p i a  hartige vulling, niet te nat en zeker niet vet; dun beslag van water en bloem; bak eenzijdig met weinig vet een dun flensje; in het midden wat vulling; rol op en druk de kanten dicht; als er vet tussen zit lukt dat niet; dan twee keer frituren l o k i  geen god maar jotun (reus); moeder van sleipnir bloedbroeder van wodan; stal het vuur? leuk; is de keltische god lugo dezelfde? lutger; luitgen; ligüeria, lyon l o l l a n d  l o l a l o o s  lege oceaan, zeewaanzin, eeuwige wereld, donkere randen. water alom, blauwe duisternis, kalme eenzaamheid, zilte wind en scherpe wolken l o s  6 c r Án e o s  d e  r a m Ón  z a t a p a l o s  h i j o s  d e l  d u g o n g o l u i s t e r  als je luistert is het stil l u i s t e r  als je praat kun je niet luisteren : als je luistert hoef je niet te praten m a c a d a m  mooi gemaakte steenslagweg. bijna asfalt (tar-mac). de gaten rond de grote stenen worden opgevuld door de kleinere. hoe alles precies in elkaar past m a c e r a c i Ón m a c r o l e p i o t a  p r o c e r a  de grote parasolzwam. eetbaar; ruikt naar versgebakken brood; grote hoed met schubben; witte lamellen, knol en losse ring; steel met slangehuid; geen vulva; op bemeste maar niet op begierde weides en bermen; goed te drogen m a d r i l e Ño  c o c i d o  het tegenovergestelde van c o c i d o  m a d r i l e Ño : je kookt alles los en husselt doorelkaar in ene pot net voor je serveert m a l i n g e n i e  de boze. volgens d escartes bestaat hij niet maar dat is niet waar. hij bestaat wel degelijk en stuurt alle onbezielde dingen. zijn invloed is voelbaar als o ccams s cheermes niet werkt m a m p o s t e r Ía  piedra sin trabajar unida con argamasa (c/i prerománico de naranco) m a n Í pinda's (zuidamerikaans) m a r a s m i u s  o r e a d e s  senderuela, weidekringzwam. in c o r r o s  d e  b r u j a s  (heksekringen). kleur van oudivoor. plaatjes. elastische steel. eetbaar m a r m e r d r u k  vul een lage bak met water; sprenkel daar met terpentine verdunde olieverf op; roer het water een beetje; papier erop; laat de verf intrekken; als het vel helemaal doorweekt is trek je het papier snel uit het bad en laat platliggend drogen (anders lopen de kleuren eraf) m a s s  as a measure of quantity is to be considered dimensionally distinct from mass as a measure of inertia /huntley m a s s a  vervormt de ruimte omdat het afstand opslaat: het is een afstand-reservoir; dit leidt tot de ontdekking van het afstanddeeltje; als je dit opeten tegen wilt gaan moet je energie (dus massa) inzetten, dat wil zeggen afstand afrollen m e d i t a t i e  ben ik aan het mediteren of verbeeld ik mij dat? m e e l d a u w  echte meeldauw, powdery mildew, erysiphales, podosphaera xanthii, behandelen met verdunde melk. het gaat om de eiwitten van de melk; valse meeldauw, downy mildew, oomycetes, geen bestrijding behalve vocht weghouden zodat de lucht kan circuleren meer technologie gebruiken om de problemen veroorzaakt door technologie op te lossen m e e r v o u d  bestaat niet: alles is een uitzondering. in de natuur is geen enkel verschijnsel gelijk aan een ander. hoe kun je dan het bestaan van wetten veronderstellen? bestaat meervoud wel buiten de taal? meervoud is een  aristoteliaanse vergissing m e e r w a a r d e  de kunst is het enige dat geld genereert. je kunt kunst definiëren als de meerwaarde an sich mei de zon gaat dra weer fluiten door het gordijn van de vlierstruiken. tevens vederlicht lopen en berijden het heldere lachen gevat toch een stugge kop een stom gezicht. twee wanverhoudingen, mooi tegenlicht melk als lijm voor etiketten op flessen en potjes mensje het mens is een dier. zelf gelooft het alles wat de cultuur haar influistert maar dat is allemaal onzin en mallepraat. alleen het dier is waar m e t a t h e s e  niet these, antithese, synthese maar these, antithese m e t a t h e s e ; je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee; jíj bent verandert; dat is de ware dialectiek m e t a t h e s e  niet these, antithese, synthese maar these, antithese,  m e t a t h e s e ;  je wordt de tegenstelling gewaar en dat verandert je metathese/niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese. je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee. jij bent veranderd. dat is de ware dialectiek methaan dylan: komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van circa zestig graden methaan/komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van zo'n zestig graden/dylan michel de montaigne "i have a thousand times lamented the loss of the treatise brutus wrote upon virtue, for it is well to learn the theory from those who best know the practice" microregen regen die je wel hoort (op de bladeren van de bomen) maar niet voelt m i d d e l e n  alles wat je aan middelen tussen jou en werkelijkheid stopt, vergroot de afstand tussen jou en de werkelijkheid mijn beste jaar was toen ik zeven was. lekker in mijn vel, mooie projecten. heel soms voel ik me nog zo m i n d e r b r o e d e r s  krielkippen zijn natuurlijker en daardoor sterker. ze kunnen vliegen en daardoor ontsnappen aan vossen en ze broeden uit zichzelf. de m a p u c h e  uit chili--minder uiterlijk erg anders en groene eieren leggende--is ook erg sterk en beroedzaam m i n d e r b r o e d e r s  krielkippen zijn natuurlijker en daardoor sterker. ze kunnen vliegen en daardoor ontsnappen aan vossen en ze broeden uit zichzelf. de m a p u c h e  uit chili--minder uiterlijk erg anders en groene eieren leggende--is ook erg sterk en beroedzaam mirador hoe meer de natuur zichzelf openbaart, hoe beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maar een sterker werk http://t.co/jzv0ppw705 m i r k w o o d  the entrance to the path was like a sort of arch leading into a gloomy tunnel made by two great trees that leant together, too old and strangled with ivy and hung with lichen to bear more than a few blackened leaves (tolkien, the hobbit) m o b y  d i c k , or, the whale  /herman melville / ene van de hoogstnoodzakelijke boeken uit in mijn p i g s k i n  l i b r a r y moir brandts honk mollebonen geroosterde boerentenen (soort tuinbonen). gronings, maar oorspronkelijk uit indonesië. je eet ze als pinda's moment /ik ben maar een stem op een moment monoliet een gereedschap moet zo dicht mogelijk de monoliet benaderen om goed te zijn. #doejong monotal /het unieke talstelsel heeft maar ene positie met oneindige waarde en elk getal heeft zijn eigen unieke symbool : 1, 2, n, ∞ m o n o t a l  het unieke talstelsel heeft maar ene positie met oneindige waarde en elk getal heeft zijn eigen unieke symbool : 1, 2, n, ∞ mooie luchten heb je overal op aarde. in stad en land. het is gratis, het meest democratisch en tegelijk het meest onbereikbare natuurschoon m o s t e r d s o e p  water, zout, peperkorrels, mosterd, mosterdzaad, prei, lavas of maggi, aardappels, geraspte kaas m o t h e r  l o d e  a principal vein or zone of veins of gold or silver ore. the term is also used metaphorically to refer to the origin of something valuable or in great abundance (wikipedia) mountain behind mountain/there was a degree of mysterious grandeur in mountain behind mountain, with the deep intervening valleys, all covered by one thick, dusky mass of forest/darwin/a naturalist's voyage round the world muggen/leggen eieren in elke plas of pot met wat water. het zijn pakketjes die als kleine schuitjes drijven op het wateroppervlak (tim) naadloos /schuif je door van het ene leven naar het andere. van het ene moment naar het andere. van het ene heelal naar het andere nacht /twee meisjes fietsen voorbij. ze giechelen als ze in de nacht van het gladde asfalt de donkere en onregelmatige zandweg op fietsen. in de straal van hun fietslamp zien de kleine oneffenheden eruit als grote kloven in hard graniet. ze verstevigen de greep op het stuur en wachten op de klappen n a c h t  in mij krijt het, blij binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. betekenis en verwachting zijn afgeknelde zenuwuiteinden, een kristal tot zand geknapt n a c h t  op het plafond lopen er stralen licht van rechts naar links afkomstig van een auto buiten die voorbij rijdt. aan het eind, tegen de muur tellen ze elkaar op en sterven weg. net als het uitdovende geluid van de auto nachtbuurten /van die vergeten buurten van vroeger die in je dromen vervormen tot vrijwel onherkenbare fantastische landschappen nachtschot dat je 's nachts dingen kunt herinneren die je overdag maar niet te binnen schoten nachtwandelaars/voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. nu zijn ze verdwenen in de nacht. ik vroeg me af waar ze heen gingen. het wordt weer koud en ik kruip weer in bed n a d e r  het gaat om het benaderen van het moment; het naderen. niet het moment. steeds dichterbij, steeds verder inzoemend napaku • het verhaal van de symbolen tussen de grottekeningen die van dezelfde hand zijn maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart en die een gecodeerde boodschap blijken te bevatten van de oorspronkelijke europese jager-verzamelaars napaku symbolen tussen de grottekeningen die van dezelfde hand zijn maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart en die een gecodeerde boodschap blijken te bevatten tot moderne grafitti napaku tekens in grotten van dezelfde hand maar duizenden kilometers en duizenden jaren apart die een boodschap blijken te bevatten/dat het paradijs was voordat de landbouw kwam en dat er geen oorlog was narrative abbreviated n a r r a t i v e  a b b r e v i a t e d nathan s t u b b l e f i e l d  /who stated that earth batteries do not generate electricity: they intercept and receive ground flowing telluric currents. i f you wish to find strong telluric currents, place one of your two ground rods into a tree root /borderlands, gerry vassilitos natijd tijd waarin we nu leven. de laatste belangrijke uitvinding is al 15.678 jaar geleden gedaan. dat was de enkelvoudige vishaak natrix maura adderringslang, niet giftig, tijdens het paddestoelzoeken net naast fontebona natura docet laat de natuur de natuur schilderen... http://t.co/ps3xnk2vva natura me fecit/een goede kunstenaar laat de natuur het werk doen n a t u r e  we are conscious of an animal in us which awakens in proportion as our higher nature slumbers. reptile and sensual and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature / thoreau natureingang een goed kunstenaar laat de natuur het werk doen natuur- en wiskunde zijn ander vormen van (schilder)kunst: de w e r k e l ij k h e i d vangen in een model natuurangst veel natuurprogramma's maken je zo bang om te genieten van de natuur (door ervan te eten bijvoorbeeld) dat mensen er maar ver weg van blijven natuurkunde is studie van de verzameling mogelijke waarschijnlijkheidskrommen (en hun interactie) natuurlijk/de natuur houdt zich niet aan occam's razor. vaak is de meest ongelofelijke verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar natuurwet in de natuur is geen enkel verschijnsel gelijk aan een ander. hoe kun je dan het bestaan van wetten veronderstellen? natuurwet voorbeeld van evolutie in de natuur. een verschijnsel werkt onder dezelfde omstandigheden hetzelfde. totdat het niet meer zo is neerland ooit was het een land van hoge bergen maar men vond dat maar niks want het was ongelijk en slordig daarom zijn de bergen opgeruimd n e r g e n s  laten we het daar eens over hebben n e t  b o v e n  d e  b o m e n  zie je het dak van het huis van d e  b a s k , rood afstekend tegen de blauwegroene wand van de hoge berg; het is groot en alle gemakken voorzien; je bent er welkom maar je zult hem er nooit aantreffen n i e m a n d  stel bij een (natuur)wet altijd de vraag welke macht hem handhaaft: als de wet goed gevonden is zal het antwoord altijd niemand zijn niet de uitgebreidheid (res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande (res momentum?) - de traagheid van het bestaan nietszeggend juist als ik heel tevreden ben over iets dat ik geschreven heb, blijkt het bij herlezing na enige tijd nietszeggend en zinloos n i e u w s  als informatie niet verloren kan gaan kan er ook geen nieuwe informatie gemaakt worden n o b l e  p o r t i c o  "in places the sea had eaten out enormous blue grottoes. at one spot, several of these had broken into each other to form a huge domed cavern, the roof of which hung one hundred feet above the sea. the noble portico was flanked by giant pillars" ~douglas mawson n o m  d e  p l u m e  zeg maar dag tegen je privacy; hoe gaan we overleven in de volledig transparante nieuwe orde? door je identiteit te faken non-abstract non-verbaal/niet verbale maar non-verbale communicatie is de norm en maat. verbale communicatie zou eigenlijk atypische communicatie moeten heten noodweer dat, met zijn groene licht, zijn bestendig donderen, de alles doordringende koude en de geur van herfst, dan toch nog overdrijft normaal wat jij normaal vindt vind ik raadselachtig en wat ik normaal vind vind jij onbegrijpelijk nu gaan ze uit elkaar om een koeievlaai te ontwijken. twee naar links. twee naar rechts. een naar rechts, een naar links. de man in het midden draait zich om en loopt terug, hij wordt nagestaard door de anderen nut al diegene voorbijgegaan voor met verrotte veronderstelsels, dingen die blijven kleven en plakken maar hun werk goed doen uitstekend verhullen, voornamelijk de onuitsprekelijkheid daar, zonet, ertussen, behelsen gelukkig nuttigheden als afwas, dagblad, navenant nutteloos/ik bestrijd alle pogingen kunst een nut toe te schrijven: kunst is de mens en de mens is kunst. al wordt dat af en toe vergeten o o b s t a k e l p r i n c i p e  de basis van de evolutie: als iets niet in de weg zit van iets anders blijft het bestaan: het ene zandkasteel is niet steviger dan het andere, de golven neem het ene mee en het hoger gelegen volgende niet occam's beard /dat de natuur/werkelijkheid zich meestal juist níet aan occam's razor houdt /that reality in general doesn't abide occam's razor occam's razor "never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything." william of ockham (1285-1349) occam's razor van alle vermoedens is die met de minste nieuwe elementen de goede: sluit juist nieuw inzicht uit. de praxis is altijd onverwacht en extreem is; nieuwe inzichten zijn nodig om verder te komen: de dialectische sprong; maar laat de razor vallen en elk exotisch idee moet gefalsificeerd ochtendrood «to set to early in the morning, at the break of day, in all the fulness and dawn of one's strength, and to read a book—this i call positively vicious!» friedrich nietzsche, ecce homo o e r k r i m p  een andere benadering. wat als het heelal niet uitdijt maar krimpt? en overal krimpt/dan bewegen zaken dichter naar elkaar. tot ze worden tegengehouden door andere krachten oersprong dat je altijd weer uitkomt bij de doejong. dat je een principe nodig hebt om je te leiden in de chaos. het begin is hetzelfde als het einde of de entropie nu juist de opperste vorm van organisatie is of de grootst mogelijk chaos, dat is de kern van de betekenis van de menselijke kennis om mani padme hum | het mantra van het grote mededogen. als iemand die je dierbaar is die overlijdt wordt je eerst (en op dát moment) overspoeld door een enorme golf van mededogen voor al het lijden van het leven dat diegene doorstond omkijkdag die dag dat je zoveel foto's en video's hebt opgenomen dat je niet meer genoeg tijd in je leven over hebt om alles te bekijken o n b e t e k e n e n d  de constituent is in permanente staat van onbetekenis; leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar; of in elkaar onbevattelijk je hoeft niet alles meteen te begrijpen; de wereld is mooi omdat hij onbegrijpelijk is onbezield als je machines (onbezielde energie) nodig hebt om je doel te bereiken ga je te snel of wil je teveel of beide ondeel is het denkbaar een complex apparaat te maken dat maar één onderdeel beslaat. zoals het ene orgaan niet is te scheiden van het andere onderbreking het leven is onderbrekingen die dan onderbroken worden waar je nooit meer uitkomt. het leven is een onderbreking onderdak/net boven de bomen op de rug van de pas zie je het dak van het huis van de kluizenaar rood afstekend tegen de blauwgroene wand van de hoge bergrug erachter. het is groot en van alle gemakken voorzien en je bent er welkom maar nooit zul je hem er aantreffen onderwater zijn stenen mooier en duidelijker onderzoek/de natuur opnieuw op basis van eigen ervaring en waarneming o n e i g e n l i j k e  z i n s b o u w oneindigtallig het oneindigtallig stelsel: elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen. elk getal heeft zijn eigen symbool onmeunocratie hoe groter de staat, hoe minder democratisch. ga maar na: in een staat met oneindig veel kiezers betekent je stem niets meer o n s  rest slechts op de gebarsten lippen—als ik ze krul proef ik van dat rode spul—de laatste twijfel, wat vage begrippen, vormen samen een vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? ontdaan thomas van aquino ontdeed de natuur van haar geesten; rené  descartes ontdeed de dieren van hun ziel ontdaan van betekenis o n t f e r m i n g onthouding onthou alleen nog dingen die wezenlijk anders zijn dan andere dingen en dan daarvan alleen díe dingen die anders zijn; de rest meedogenloos vergeten o n t k o p p e l i n g  hoe iets autonoom en ongebonden in meer (ruimtelijke) dimensies gezien juist verbonden met iets anders blijkt te zien ontlossing een oplossing voor een onbekend probleem ontsnapping om te weten wat begrijpen is moet je eerst weten wat níet begrijpen is. soms begrijp je niet dat iemand iets niet snapt. soms zeg je dat je iets snapt omdat het je niet interesseert o n t z e t t e n d e  b e w o o r d i n g e n  de verschuiving, het ontzetten van woorden en betekenissen in f i n n e g a n 's  w a k e onvolledigheid je doet de werkelijkheid onrecht als je volledig wilt zijn in de weergave ervan. probeer liever onvolledig te zijn. dat is echter onweer "dat met aanwakkerende wind de bomen striemt en de onderkant hunner blaren tegen de donkere lucht laat lichten" (vl., silvus bitte) onwillig | ik ben niet van de wil. wil is een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god. dan voel ik me verlaten en leeg, wil ik dat wel? o n w i l l i g  ik ben niet van de wil. wil is een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en god. dan voel ik me verlaten en leeg, wil ik dat wel? o n z e k e r i n g  de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? oorspronkelijk de kunstenaar gaat terug naar de oorsprong: hoe zat het ook alweer? waarom doen we dit? waar gaat dit over? oorzaak en gevolg, woord en volgorde, schuld en boete oostindische kers (nasturtia,) blad, bloem en vrucht zijn eetbaar. goede bron van ascorbinezuur. de vrucht kan als kappertje ingelegd worden. op een vorstvrije plaats groeit het hele jaar door opborrelen : de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen van lang geleden naar boven opborrelen | de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen van lang geleden naar boven o p b o r r e l e n  de geur van vers gekookt water brengt veel herinneringen naar boven: van warmwaterkruiken en stoomstrijkijzers openbaring dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. omdat de vorm zich in díe muren openbaarde en niet andere mensen het publiek waren maar de natuur(god) zelf openbaring des te meer de natuur zichzelf openbaart in een (kunst)werk, des te beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maakt een sterker werk oplossing in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis (waar iemand voorbij liep) o p p e r v l a k k i g  een oppervlak is de grens tussen twee verschilldende substanties. de wereld is verdeeld in natuur en geest en de grens, het oppervlak, is de werkelijkheid-bewustzijn: een spiegelend oppervlak met twee kanten. elk oppervlak spiegelt: dwz de ene substantie ziet zichzelf in de andere optellen elk element kun je tellen maar is daardoor anders van de anderen. dus niet meer van hetzelfde o r a  e t  l a b o r a  werken is de beste manier van mediteren (bidden, afhankelijk van je religieuze instelling) en soms krijg je ook nog iets gedaan! orde komt vanzelf; netjes gestapelde materie die overal even warm is: de nuance van de entropie orgel /de stem van god orion markant sterrebeeld dat des winters opkomt om een uur of zeven. vroeger stond het bekend als freya's spinnewiel oude spijsolie goed voor het aanmaken van de houtkachel en voor het smeren van de ketting van de kettingzaag over de kunst van het begrijpen over de zwaarte/studie van de verbeelding van enige modellen van de zwaartekracht. zoals de puntrotatie en het krimpen van de ruimte overdingen dingen doen die je anders nooit zou doen: functionaliteit invullen omdat apparaten het kunnen p paardevlees omdat de germanen paarden offerden aan wodan was eten van paardevlees na de kerstening taboe. en dat is het nog steeds. schande! p a d v i n d e r  kunst is de gids van de geest in het dialectische proces; ze neemt je bij de hand en laat je zien dat er toch veel te zien is in het donkere bos—als je er maar binnen gaat p a i s a j e  d e  m e m o r i a  cuando ya reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que otra vez paleotheologie over de tijd dat theologie en fysica nog één waren pan militaris romeins soldatenbrood; ongegist brood; zout, water, meel; in een pan zonder olie of een op een platte steen in het vuur paniekknoop • hetzelfde als een hangmatknoop. hoe ging hij ook alweer? panisme video's gemaakt tijdens het koken in de oneindige diepte van de pan panjepanje • ritselen, regelen. (kiswahili) letterlijk: het pad van de rat panlinguïst • iemand die gelooft dat alles is uit te drukken in taal panne • eenakter over twee stellen die tegelijkertijd panne krijgen aan weerszijden van de weg panridder • op zijn hoofd droeg hij een oude pan die hij van zijn vrouw gekregen had. de pan was lek maar dat deerde de ridder niet panscientist • iemand die gelooft dat de hele werkelijkheid bedekt wordt door de wetenschappelijke methode par temps de pluie partizanenkoorts de partizaan wist alleen dat ze agfa heette, want dat stond achter op de foto. ze was duidelijk niet van hier: die wenkbrauwen, die volle lippen zag je hier niet pas in de beperking toont zich de meester /goethe p e k e l d r u k  een duurzame, experimentele variant van de marmerdruk: lage bak vullen met pekel (water verzadigd met zout) daarop verdunde acrylverf; het water al dan niet bewegen; papier er vlak opleggen; verf laten intrekken; eraf halen en liggend laten drogen peña/een knokkelige bergtop. als een vuist p e n c a  b l a n c a  een varieteit van snijbiet (acelga). paksoi-achtige grote bladeren penseren denken met je penseel p e n Úl t i m o  één-na-laatste; een spanjaard zal nooit laatste zeggen maar altijd één-na-laatste; anders brengt het ongeluk /astor piazolla, penúltimo whisky p e r h a p s  the facts most astounding and most real are never communicated by man to man/walden/henry david thoreau periodiek • installatievoorstel middels een ware ruisbron stuurt een beschouwer een schermvulling, online, realtime en multi-user permacultuur • manier van tuinieren die het bijzonder goed doet in powerpointpresentaties p e r r o  d e l  h o r t e l a n o , lope de vega/ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer (el perro es un animal no vegetariano que no come los vegetales del huerto de su amo, pero no deja que los otros animales los coman) p e r s o n a  del lat. persōna 'máscara de actor', 'personaje teatral', 'personalidad', 'persona', este del etrusco φersu, y este del gr. πρόσωπον prósōpon https://dle.rae.es/persona pesanteur huygens volgt descartes in diens voorstelling van de wervelingen maar werkt dat verder uit; de zwaarte zou het gevolg zijn van een draaiing van de æther; zoals zijn model van zegellak op de draaitafel het in twee dimensies laat zien maar dan vertaald naar drie dimensies pesanteur zwaarte volgens huygens: dat alle voorwerpen vrijelijk een complexe draaiing meekrijgen die hun onderlinge toestand en oriëntatie ongemoeid laat maar ze wel naar elkaar toe beweegt piblokto • als een inuit doordraait en schreeuwend, nakend en malend rondloopt heet dat volgens robert peary piblokto piepe la republique • hoe de muizen hun eigen republiek uitriepen en de wereld voortaan regeerden zoals zij het goed achtten en alles ging zoals het hoorde. en de olifanten precies volgens plan de oude stad opruimden en de slang gehoorzaam alle misdadigers vond en opat p i g s k i n  l i b r a r y pilspannekoekjes met zelfgemaakte appelcompôte pisgele tornado • samenwerkingsverband van abel boerema, huyb stegeman en thomas van putten. 1994 o.m. project ruiseiland plaatsen dat je een plek al herkent zelfs als je van een heel andere kant komt plan b • er is geen plan b. ga terug naar plan a! p l a n n i n g  beter geen planning ; dan hoef je hoef je die ook niet aan te passen ; en je hoef het ene onderdeel niet te haasten omdat het andere eraan komt platoons • het lijkt me dat volgens plato iets móet bestaan als je het kan bedenken; dat er toen geen scheiding was tussen hoofd en wereld plint er is iets in de kamer. maar de kamer is leeg. denkt hij terwijl hij open ogen de donkere kamer rondkijkt. plinten kruipen over de vloer langs de muren, terwijl een pvc-buis daar overheen gebogen om een stopcontact op geringe hoogte te bereiken p l o n k ! pompoensoep/water, zout, pompoen, knoflook, rode peper, kerrie, gemberbollen. koken, afgieten en pureren p o p c o r n  mijn favoriete deuntje van stan free uit 1972, mijn favoriete jaar popeye's boomhut/(de skele man) als voorbeeld van een mooi huis p o p u l i s m e  de geest is als een lange laan met populieren die ver voorbij de horizon verdwijnt. als ik in de ene boom zit weet ik niet meer wat ik in de andere boom dacht populisme wees toch niet verbaasd over het toenemende populisme als je door je ongebreidelde geeuwhonger van de kritische burger een gemakzuchtige consument heb gemaakt portolaan handgetekende zeekaart, 13e eeuw of later. komt van portolani is afgeleid van het latijnse portus, haven (wikipedia) p r e s e n c i a  a l t e r n a p r i j z e n  zal ik de heer, die mij v e r s t a n d  heeft gegeven; ik zie de heer voor mijn ogen te allen tijde; want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankele (psalm 16) principe dat je altijd weer uitkomt bij de doejong. dat je een principe nodig hebt om je te leiden in de chaos. het begin is hetzelfde als het einde p r i n c i p e  je moet nooit generaliseren p r i v a t i o  b o n i  the absence of good. a theological doctrine that evil is insubstantial so thinking of it as an entity is misleading. instead, evil is rather the absence of good. (st. augustine of hippo) p r o b e r e n  zelfvoorzienend te zijn betekent heel hard werken. zeker voor een westerling jonger dan tachtig p r o c e s s e n  die beeld genereren zijn interessanter dan zelf bewust iets proberen te tekenen; marmerdruk, ruis, kreukels; het is onduidelijk, eindeloos, onaf en echt p r o g r e s s i e  de biologische evolutie is bij mensen allang vervangen door een culturele. het lichaam wordt alleen maar zwakker, omdat het niet meer hoeft. alle gebreken blijven in omloop. domheid is een pluspunt project gemini/een tweeling van een arme wasvrouw ontdekt waarom sokken verdwijnen in de wasmachine. samen met een zonderlinge uitvinder bouwen ze een enorm grote wasmachine om op zoek te gaan naar de sokken. dan bemoeit de geheime dienst zich ermee p u n t r o t a t i e  dat op een bol draaiend in vier dimensies rond een punt alle punten op de bol om elkaar heen draaien en hun orientatie ten opzichte van elkaar veranderen puntrotatie elk punt reist in tijd t over een cirkel die het snijvlak is van een vlak met de bol waarop ook het centrum van de bol ligt. alle punten van het oppervlak hebben een gemeenschappelijk punt waar om ze roteren - geen as. welke kant deze beweging opgaat is niet meer van belang puzza deeg van bloem, olijfolie, zout, azijn en bier. goed kneden en uitrollen en 15 min voorbakken op 180° dan omdraaien. beleg met diverse groenten, wat olijfolie, oregano, peper-op-zuur en geraspte kaas. 10 min afbakken op 150° q q u i e t  d e s p e r a t i o n  the mass of man lead lives of quiet desperation /henry david thoreau / walden r r a a m  is een gat in de muur waardoor je naar buiten kunt kijken ; het is niets waardoor je de werkelijkheid ziet (vrij naar lao tse) r a a m t e l l i n g  zal ik jou eens wat vertellen? over tellen en telramen en ramvertellingen raamvertelling/ik zie niets als ik door het raam naar buiten kijk want het is donker. ik zie dat het koud is. ik ben ziek en mag niet naar buiten. uit het duister komen drie figuren gelopen. ze lopen langs de heg. één kijkt om maar ziet niets. dan verdwijnen ze in de nacht. ik kruip weer in bed r a a m v e r t e l l i n g 1 eerst zag ik niets toen ik door het raam naar buiten keek want het was donker. ik zag dat het koud was. ik was ziek en mocht al dagen niet naar buiten. ik zou het niet eens kunnen r a a m v e r t e l l i n g 2 uit het donker kwamen drie figuren aangelopen. wat waren ze van plan? voor het huis langs liepen ze, voor de heg liepen ze door. ze hadden de vaart er goed in en zonder op te kijken liepen ze verder. oh nee: één kijkt er om maar ziet niets. dan zijn ze verdwenen in de nacht rabindranath tagore "de mens zoekt de mens in mij en ik? ik zie mezelf en ren naar buiten" (vertaling simon vinkenoog) radiator alles in de natuur genereert warmte. je kunt de stoffelijkheid definiëren als datgene dat warmte genereert. en warmte is ook elektromagnetische straling. alle electromagnetische straling veroorzaakt beweging. maar waar? als het vele atomen laat trillen het het infrarood rambam bijnaam van maimonides, een beroemde middeleeuwse arts. mogelijk heeft de uitdrukking 'krijg de rambam' daardoor de betekenis van een enge ziekte gekregen (wikipedia) ranunculus repens/kruipende boterbloem. vervelend onkruid. alleen uittrekken werkt, onderspitten werkt niet. giftig, maar eenmaal gedroogd kan het vee het eten re:volver de regisseur ontdekt dat er van een belangrijk vroeg werk van hem geen enkele kopie meer is; zelfs het scenario is verdwenen; alleen de poster is er nog; alsof hij nooit bestond; obsessief verzamelt hij de oude cast en crew om met hem deze film te recreëren; dan begint de film real "he had opened up for me the world of the real, of which i had known practically nothing and from which i had always shrunk."/jack london, the sea wolf rechteronderhoek is altijd saai volgens de wet van abel vooral in het werk van ferdinand peer recuerdo van zwerfvuil gevonden tijdens wandelingen. maak de schilderijen met de soplete rede afgeleide van het werkelijke onzichtbare denken rede de rede beweert alles te kunnen verklaren in woorden maar weet feitelijk niets r e d e  de rede is een afgeleide van het werkelijke (onzichtbare) denken redeneer dat de rede maar een afgeleide is van het eigenlijk denken dat onzichtbaar en redeloos geschiedt (niet: verloopt) reductie als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie reflectionisme beeldende kunst stroming ontwikkelt door de checheense kunstenaar kanton bubahsky waarin realiteit gelijkgeschakeld wordt met haar reflectie reflectionisme/beeldende kunst stroming ontwikkelt door de checheense kunstenaar kanton bubahsky waarin realiteit gelijkgeschakeld wordt met haar reflectie r e f l e x  het resoneren van oudere dierlijke instincten hoe mijn kauwen en slikken en autonoom wezen is. een dier regel de herhaling en de uitzondering (het zelfde en het andere) regelaar komt kijken hoe de boer alles doet en schriijft dat op. komt later terug om te vertellen dat de boer het niet goed doet - boete - kippen zaaien oogsten kraaien regelgeving/in het chinees kun je niet je eigen woorden maken. alleen een centraal orgaan kan een woord verspreiden. dat zouden de regelbakkers hier ook wel willen regent in de regen draal ik; ik sta ergens bij stil, en denk na en dwaal af regilie obsessief geloof in de waarheid en werking van regelgeving reich calls such groups ghost populations, because they are identified by the echoes that they leave in genomes/not by bones or ancient dna. www.nature.com/news/human-evolution-the-neanderthal-in-the-family-1.14932 reinheitsgebot wet die stelt dat bier alleen mag bestaan uit bier, gerstemout en hop. uitgevaardigd in 1516 in beieren was het de eerste voedingswet religie de storm van onbegrijpelijke maar aanwezige gevoelens is het voor de rede ondoordringbare domein van de driften die het daarom het god noemt. religie is de verzameling van alle instincten van de mens, al het dierlijke wat wij bezitten. en misschien het meest kostbare renault 5 Électrique en 1971, edf et renault étudient une r5 àmoteur électrique. la citadine électrique est capable de pointes à 80 km/h et ses batteries au plomb allégées permettent une autonomie allant jusqu'à 110 km. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/renault_5 r e s o l u t i o n  making your decision meet the situation rest ons op de gebarsten lippen - als ik ze krul proef ik van dat rode spul - de laatste vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? reuzenland/er is rook op de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen rijkdom en eenvoud liggen dicht bij elkaar: goed bier, brood en kaas. meer heb je niet nodig rimpeling de rimpeltjes in de voeten van de man van zes miljoen in het titelfilmpje/bij elke voet die ik zie moet ik daar aan denken robert k. nilsen interessante noorse geometrisch-abstracte schilder http://www.robert-nilsen.com/images/rn_hu_13-2.jpg roblinal ontwikkelaar van eikels (zit meer loog in) #organogram rocketstove r o e p  als je iets kwijt bent moet je het roepen /annet roman 1 er is iets in de kamer. maar de kamer is leeg. denkt roman terwijl hij met de ogen wijdopen de donkere kamer rondkijkt. roman 2 er kruipen plinten over de vloer langs de muren, terwijl een pvc-buis daar overheen gebogen is om een stopcontact op geringe hoogte te bereiken. roman 3 op het plafond lopen er stralen licht van rechts naar links van een auto buiten die voorbij rijdt. aan het eind, tegen de muur tellen ze elkaar op en sterven weg. net als het geluid van de auto die in de nacht verdwijnt. roman 4 twee meisjes fietsen voorbij. ze giechelen als ze in van de natrium verlichte gladde weg plots het donkere en onregelmatige zandpad op fietsen. roman 5 onder hun fietslamplicht zien de oneffenheden eruit als grote kloven en gaten in hard graniet. ze verstevigen de greep op het stuur en wachten op de klappen. roughing it/mark twain http://t.co/nmyaijhzfp ruimte is niet krom maar krimpt. je kunt ook zeggen, alles groeit behalve ruimte ruimte>massa>energie>entropie>kans>afstand>ruimte ruimterotatie een rotatie in 2 dimensies is voorstelbaar maar als je iets in 3 dimensies vrijelijk om 2 assen laat draaien krijg je niet een p u n t r o t a t i e maar een e u l e r r o t a t i e: er ontstaat een nieuwe as waarom heen de zaak draait ruis • "around 1% of the static picked up on old tv sets comes from afterglow of the big bang when the universe was born" http://twitter.com/marsrader/status/693894381766447104/photo/1 ruis uit de ruis komt de vorm. de ruis is de ether én de ruimte. de ruis is de middenstof en al wat zonder taal is. alles vloeit voort uit de ruis. in de ruis ziet de mens de wereld ruisreus uit zijn vlees werd de aarde geschapen, de zee uit zijn zweet , uit zijn beenderen de bergen, uit zijn haren de boomen ... (edda) ruisspiegel installatie in wording. een spiegel waarin je jezelf niet ziet en daardoor juist wel ruscus aculeatus/muisdoorn, rusco, butchers broom. familie van de asperge, groenblijvend. de rode besjes zijn oneetbaar maar de geroosterde besjes als koffie substituut. op fontebona s sailing alone around the world van joshua slocum. na moby dick het belangrijkste boek vóór de verschijning van finnegan's wake sailing alone around the world/joshua slocum http://t.co/ogpem6zvgd s a m e n v a t t i n g  van een tekst is onmogelijk objectief te maken; lezen is een subjectieve sport; schrijven ook; een tekst bevragen is wel mogelijk s a m e n w e r i n g s a m e n z w e r i n g s t h e o r i e   mensen die overal de hand van het kwade in zien gaan ervan uit dat de mens zo geniaal is dat alle nare zaken die haar overkomen wel bedoeld moeten zijn, door het kwade genius. ik geloof dat de mens zwak en dom is sandwichspread /ingekookte kikkererwten, ciderazijn, zonnebloemolie, sambal, mosterdzaad, dille, kurkuma sandwichspread gekookte kikkererwten plus kookvocht, mosterd, sambal (badjak), azijn (of augurkenvocht), dille, zout, kerrie (kurkuma); staafmixen en daarna olie erdoor mixen sandwichspread/gekookte kikkererwten pureren met mosterd, sambal, mayonaise, rode peper in het zuur en dille; daarna fijngesneden augurken toevoegen santiamen spaans; in een oogwenk sardÓnix genesis 2:12: en het goud van dit land is goed; daar is ook bedÓlah, en de steen sardÓnix  schaapskooi uitspanning in wierden van de vader van de vader van mijn moeder. tweemaal verbrand door "die fien' oet rijss'n" schaduw pas als er licht is komt er schaduw, jaja. engels maakr het verschil tussen shade en shadow; in het nederlands is dat niet meer; shadow is slagschaduw schapenscheren/(fontebona manier ) op een kant leggen, langs de achterpoot omhoog tot die kant gedaan is, dan rechtop zetten en de rest doen. eventueel bijpunten, vooral op borst en buik schellen als ik mijn oorbeschermers op zet hoor ik andere, diepere geluiden. zijn er ook dingen die je alleen kunt zien met je ogen dicht? schepnet met twee slangklemmen stevig bevestigen aan een (bezem)steel; dik ijzerdraad voor de ring gebruiken en een lange zak: je moet het snel kunnen bewegen in het vertragende water, daarom moet het sterk zijn (ferdinand) scherpte is onscherpte die je niet kunt zien (arthur verkoren) schilderboek de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst schilderboek one-on-one kenning palimpsest schilderboek van ferdinand peer/meesterwerk over de samenhang der dingen. over fourier, de fase, het getal, de kunst en de werkelijkheid. over de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst. dit boek is ook wel bekend als "kanton bubahsky's vademecum" schilderboek van ferdinand peer/over de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst schilderkunsten natuurkunde en wiskunde zijn ander vormen van (schilder)kunst: de werkelijkheid vangen in een model s c h o m m e l  de eerste anti-zwaartekracht-machine ; een schommel met een weegschaal erop zodat je ziet dat je gewichtloos bent tijdens de val heb ik tentoongesteld op de expositie van ubique in szentendre, hongarije, 1993 schoorsteen er komt rook uit de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen s c h o o t  dat ik vergeefs zocht mijn doelen te bereiken en dat wat me in de schoot geworpen werd niet zag of waardeerde schuifmaat/het zou me niks verbazen als alle constanten in de natuur(kunde) langzaam verschuiven scouwen es een weten wiseloes dat boven redene blivet altoes ...onwise es boven redene, niet daer sonder. si siet alle dinc sonder wonder; verwonderen es daer beneden; sonder verwonderen es scouwende leven. (ruusbroec, “van den xij beghinen”) sea-wolf, the/jack london http://www.gutenberg.org/files/1074/1074-h/1074-h.htm seconde waarom heet de seconde seconde? dat betekent tweede. maar waarom? seconde/we zijn in staat een seconde lang een seconde terug te brengen. precies een seconde. en die seconde kunnen we van alle kanten bekijken, eindeloos selfie alleen politici geloven dat de politiek de samenleving bestuurt en alleen marketeers geloven dat reclame waarheid bevat s e n d a s  p e r d i d a s  en el bosque hay caminos que las más veces se pierden de repente en lo intransitado. se llaman sendas perdidas. cada una de ellas corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales. pero solo lo son en apariencia /martin heidegger, holzwege s e n d a s  p e r d i d a s  en el bosque hay caminos que se pierden de repente en lo intransitado. cada una corre aparte, pero en el mismo bosque. a menudo causan la impresión de ser iguales pero solo lo son en apariencia. los leñadores los conocen. saben lo que significa estar en una ~m artin h eidegger septic tank vergaarbak waarin droge en natte delen in de ontlasting; niet voor grijs water; om het hygienisch en kiemvrij te makenmoet het looswater eerst nog en drainagevel of hylofytenfilter passeren; gebruik geen oplosmiddelen of bacteriedoders serapias lingua gewone tongorchis; twee of drie origami-vormige roze bloemen waar een bordeaux-rode tong uitsteekt silvus bitte sin prisa pero sin pausa :manuel siwa «was de belangrijkste oase waar amon aanbeden werd door de berbers. de grieken noemden de inwoners van siwa de ammoniërs (ammonioi). hiervan is het woord ammoniak afgeleid, het zout van de bekende bronnen van siwa» (wikipedia) s i w a  was de belangrijkste oase waar a m o n  aanbeden werd door de b e r b e r s . de grieken noemden de inwoners van siwa de ammoniërs (ammonioi). hiervan is het woord a m m o n i a k  afgeleid, het zout van de bekende bronnen van siwa (wikipedia) s l a n g e w a r m t e  de makkelijkste manier om warm water te krijgen is een lange slang in het veld te leggen en te wachten op de zon s l a v e n k e t e n  het is zo licht lopen. die daar vooraan zal zeker en vast de weg wel weten. wie zou er klagen? wij hebben toch zeker allen lege magen. de ketens zijn zo diep al ingesleten, onze vragen reeds lang vergeten s l e u t e l b l o e m  de bloem van de sleutelbloem kun je eten en is ook lekker. de (jonge) bladeren eet je als spinazie. de bloem van de gaspeldoorn kun je ook eten maar die smaakt naar rauwe bonen s l i n g e r i n g e n  de versnellingen en vertragingen in de tijdsnelheid; slingers met slingers (fourier) s m e e r  maar in je haar /jopie s m o e s j e  maar daarmee nam zij geen genoegen: hoe kom je daarbij? hoe weet je dat? - en ze ging door sneeuwkoningin/hans christian andersen http://www.beleven.org/verhaal/de_sneeuwkoningin snelheid is een positie (op een as in de ruimtetijd) s o o r t e n  m o d d e r  er zit een klein beetje lucht in water en een klein beetje water in lucht. maar de overgang is heel wel te onderscheiden: c l a i r e  e t  d i s t i n c t e ; hetzelfde geldt voor water, lucht en grond; en steen s o p h o m o r e  de wijze zot; zo wordt in de v s  een tweedejaars college-student genoemd s o r b u s  a r i a  meelbes, mostaya. famille van de lijsterbes. de bladeren blijven in de herfst enige tijd wit en vormen zo een mooi contrast tegen de rode en bruine kruinen eromheen s o r b u s  a r i a  meelbes. houdt van bergen en kalkhoudende grond. de bladeren zijn in het najaar opzichtelijk wit s o r b u s  a u c u p a r i a  wilde lijsterbes. serbal de los cazadores souvenir als je vuur kunt maken heb je wat van afrika bij je s p a a n s  een compacte maar niet al te flexibele taal. niet dialectisch. de dingen zijn er vast en onveranderlijk en alles dat er is heeft een naam en alles dat geen naam heeft is er niet. het past goed bij een aristoteliaans wereldbeeld s p a t i e  alleen de r u i m t e  tussen de woorden laat de lezer toe deel te nemen aan het samenstellen van de betekenis van een gebeurtenis /wolfgang iser, l’appel du texte, bron: ihaiku.be/witruimte/ spiegel een schilderij is de spiegel van de geest een spiegel van de werkellijkheid een venster op alle mogelijkheden (contingenties) in de blik van beschouwer spiegel historiaal/een encyclopedie als reflectie van de wereld kennis spiegelbeeld een spiegel onder de juiste hoek en de juiste afstand geeft geen zelfportret maar een portret van de ander spin/de (punt)rotatie is geen onbekende in de kwantummechanica. alleen heet het daar 'spin' s p i n o z a  in zijn filosofie speelde theologie geen rol. hij stelde dat door zijn nieuwe definitie god en natuur hetzelfde zijn en dat inzicht in de natuur de kennis van het goddelijke verhoogt (wikipedia) splinterkunde fysica van elementaire deeltjes is het kapotslaan van een vaas en dan stellen dat die was opgebouwd uit scherven en splinters s p o e d  elke lokaal systeem met dezelfde snelheid heeft dezelfde tijdsnelheid, s p o e d ; ongeacht waar constituenten vandaan komen en welke snelheid ze hebben tov iets anders; dat betekent dat t i j d  ongeacht verschil in afstand maar een richting heeft: het is als perspectief spoon boy "do not try and bend the spoon. that's impossible. instead… only try to realize the truth" neo: "what truth?" spoon boy: "there is no spoon" neo: "there is no spoon?" spoon boy: "then you'll see, that it is not the spoon that bends, it is only yourself" --the matrix sporkehout vuilboom, rhamnus frangula (frangula alnus). waardplant van de citroenvlinder; de schapen zijn er ook heel dol op spray gebouwd door joshua slocum met de lijnen van een oude oesterkotter van dezelfde naam. hij voer er als eerste solo mee rond de wereld spullen van spolia (spoils])? mensen eigenlijkzijn een soort chimpanzees die ze hebben wijsgemaakt dat ze allerlei spullen nodig hebben staande • niet de uitgebreidheid (res extensa) bepaalt het zijnde van de natuur maar de traagheid van al het bestaande • de traagheid van het bestaan • als de traagheid er niet was zou oorzaak en gevolg samenvallen en het heelal al voorbij zijn • het weer is een mooi voorbeeld van traagheid staat/de staat moet het goede voor hebben met ál zijn burgers. anders is het geen staat maar een criminele organisatie s t a k e n  als in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen een blauwwitheldere lucht als mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zich van de aarde het leven aanwijzend standpuntloze ruimte/kent geen a b s o l u u t referentiepunt en is relatief en oneindig in alle opzichten. in deze ruimte vervalt elke p u n t r o t a t i e tot een e u l e r r o t a t i e en is z w a a r t e k r a c h t onmogelijk status van de dader/over ongewenste intimiteiten in cyberspace. 1993 vrproject van ubique (presentatie in paleis de schone kunsten, antwerpen culturele hoofdstad) s t e r k  de meeste mensen zien alleen wat ze willen zien; alleen de heel sterken zien ook dat wat ze níet willen zien stevie/'a coruscating whirl of circles that by their tangled multitude of repeated curves, uniformity of form, and confusion of intersecting lines suggested a rendering of cosmic chaos, the symbolism of a mad art attempting the inconceivable' /the secret agent, joseph conrad s t e w  everything but the kitchensponge (dick proenecke) stinkende gouwe het gele sap heeft vanwege het hoge jodiumgehalte volgens sommigen (efren) een antiseptische werking stoel een stoel ontstaat als je er op gaat zitten stom ga er van uit dat als je iemand niet begrijpt dat die iemand dus stom is en er niet toe doet strand soort modder. grenszone tussen drie andere soorten modder #soortenmodder streven probeer niets, hoop niets, betreur niets, vraag niets en vrees niets maar leef en verwonder s t r o o i e n  d o o d  een hero:ische dood willen de mensen niet meer. ze zoeken de strooien dood: overlijden in bed. voor een oude germaan het ergste dat er was strooien dood overlijden in bed. geen groter schande. de verloren gegane mannelijke deugden in zowel man áls vrouw zien en dan verbaasd zijn over zinloos geweld, sensatiezucht, autisme etc... en vergis je niet de vrouwen wouwen vroeger ook geen strooien dood stuccen bovenaan beginnen (!), goed nathouden, mortel op de achterkant van de troffel tegen de vorige aanleggen en vlaksmeren in één beweging s u b j e c t i e f  volgens henk oosterling is het subject een epifenomeen van het handelen van het lichaam in de uitgebreidheid; volgens john coberco ontstaat het subject als noodzaak voor het handelen in de waarschijnlijkheid s u b j e c t i e f  volgens h e n k  o o s t e r l i n g  is het subject een epifenomeen van het handelen van het lichaam in de uitgebreidheid; volgens j o h n  c o b e r c o  ontstaat het subject als noodzaak voor het handelen in de waarschijnlijkheid subsidie is in eerste plaats een sturingsmiddel van de uitgevende instantie: blijf daar verre van omdat het je belemmert in je ontwikkeling succes /de hoeveelheid werk die je ergens instopt en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie suillus luteus/bruine ringboleet. eetbaar. herkenbaar aan ringresten. hydrofaan met een slijmerige maar afstroopbare hoedhuid. vaak wat later dan andere boleten (tot april!) s u m  o f  h i s t o r i e s  of richard feynman and the w h a t  i s  n o t , i s  n o t  by parmenides are one and the same (of course) if the event never took place/was not observed as it did not—the now is everywhere (or nonexistent) /john coberco summae/het opsommen en classificeren als hoogste vorm van scholastische kennis tegenover de dialectiek: de wetenschap die zichzelf voortdurend verandert door de vergaarde kennis van het bestudeerde surface emphasize the pattern which is already present in the surface of the noise (ruis) s y s t e e m r i j m  het estetische genoegen van inzien hoe iets in elkaar steekt t a a l d i n g e n  subject en object zijn taaldingen; er wordt de suggestie gewekt dat ze bestaan en dat ze tegengesteld zijn; vervolgens krijg je vijfhonderd jaar debat; alsof er een objectief te generaliseren subject bestaat; om daarna ze weer bij elkaar te brengen met vergevingsgezinde dialectiek t a a l g r e n s  accepteer ik een wereldbeeld dat door taal gedicteerd wordt terwijl ik weet dat er ook velen zijn die er anders over denken maar dat niet kunnen uitspreken omdat hun de woorden ontbreken. makkelijker is het om gewoon onder kunstenaars te blijven dan de wereld te veranderen t a b a y Ón  en asturiano, un 'tabayón' es una cascada pequeña, un salto de agua, con frecuencia sobre roca lisa //pindio-pindio.blogspot.com/2017/11/tarna-el-tabayon-del-mongayu-mongayu-la.html t a l  of talnotatie de ordening van tellen en noteren van getallen, bv, unair, binair, decimaal, pi, oneindig (eental), zie t e l s t e l s e l t a l i g  hoe meer taal een dier heeft, hoe dommer het zelf is t a n g e n t i a l i s m e  periode in het werk van ferdinand peer vanaf 2000. gekenmerkt door evenwijdigheid en duidelijkheid spreekt het iedereen keihard aan t a r a m u n d i  daar komen de goeie messen vandaan t a r d e n o i s i e n  voorzover ik weet de eerste stijlindustrie van werktuigen met niet-functionele kenmerken uit de midden-steentijd t a x u s  de boom waar al sinds homerus schietbogen van gemaakt worden, is die genoemd naar de boog zelf: 'toxon' in het grieks? en het woord 'schieten' is dat ook niet net als 'boog' een synoniem voor tak of twijg? t e c h n o l o g i e  het is een misverstand te denken dat techniek geleid wordt door wetenschap en rede; techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf; door evolutie; het is een blind, onredelijk en autonoom proces t e g e n a l  het tegenheelal ontvouwt zich grotendeels in de  t e g e n t i j d.  soms zijn er fragmenten van in ons heelal en tijd te zien omdat de tijd niet overal even glad is t e g e n w e e r  een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert t e g e n w o o r d  als in een verlaten dorpskern een bebouwing van staken en aarde strak afgetekend tegen een blauwwithelle lucht als een mierenhoop omhoogstekend neergeregend afgesmolten leem naast hoopjes gras rond grijsdode takken als anorganische kernen krommen zij zich van de aarde het leven aanwijzend t e g e n w o o r d  in mij krijt het, blij, binnen te gaan in de razende tunnel. het natriumlicht dat oranje spat tegen het paarse omspansel knalt de lyriek uit elkaar in rondspinnende splinters. zijn betekenis en verwachting afgeknelde zenuwuiteinden. een kristal tot zand geknapt t e g e n w o o r d  raadselachtig hoe snel je dingen vergeet, angstwekkend hoe sluipend vergeten zaken hun opwachting maken in het portiek der tegenwoordigheid t e g e n w o o r d i g  zijn alleen feiten die níet fotografisch zijn vastgelegd bijzonder en gedenkwaardig t e h e e t g e w a s s e n a l  wat als het heelal niet uitdijt maar krimpt? dan bewegen de dingen die niet meekrimpen dichter naar elkaar: in plaats van een gekromde ruimte een krimpende ruimte t e k e n  iets staat voor zichzelf of voor iets anders t e l s t e l s e l  (over de aantallen per getal) waar vorm symbool waarde getal en eigenschap elkaar ontmoeten. elk oneindigtallig getal is een diamantgetal. kies je telstelsel om te comprimeren. in welk telstelsel is een getal d i a m a n t g e t a l ? zijn er getallen die in alle telstelsels diamantgetal zijn? t e l s t e l s e l  in talstelsels is de maximale waarde (potentie) van een positie een functie van de positie. die functie kan lineair zijn, maar ook anders t e r r a  s i g i l l a t a  romeins rood geglazuurd aardewerk met rolstempeldecoratie t e s l a s p o e l  als energie-opslag een wisselstroomvliegwiel. zie wisselstroomaccu t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  a r t e f a c t t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a b s e n t  b o d y t h e  s y m b o l i c , t h e  i m a g i n a r y  a n d  t h e  r e a l  /jacques lacan t h e  t h i r d  m a n t i j d s d r u k  als meer snelheid lokale tijd langzamer laat gaan, gebeurt er minder of is het de ríchting van de tijd, net als de wet van bernoulli en of reynolds' nummer. druk en warmte zijn verwant, beweging naar alle kanten, en dus ook gerelateerd aan tijd t i j d s d r u k  tijd, entropie, compressie, informatie, licht en energie; er zit meer in de speciale relativiteitstheorie dan je denkt; alles wat met de snelheid van licht reist is licht en licht is informatie t i j d s t e e n  een verhaal: —einstein zegt het zelf: ergens wordt tijd gemaakt. ergens komt het vandaan. ergens is er een bron van tijd—dat heeft hij nooit gezegd t o e g a n k e l i j k  dat grotschilders de moeilijke grotten opzochten. niet omdat ze ontoegankelijk zijn maar omdat de vorm zich in díe muren openbaarde t o e n d r a  het toen en daar, het dan en ginder en het hier en nu t o e s t a n d  een hash van de nieuwe toestand die zich verhoudt tot de hash van de vorige toestand; dus een reeks heeft een hash; de reeks wordt gemodificeerd; de nieuwe hash heeft een relatie met de oude hash en de modificatie t o r t a s  f r i t a s  deeg van half bloem half repostería, zout, olie en relatief veel (gestarte) gist; kneden; rijzen; kneden en op een plank in vierkantjes van 5x5cm snijden; half uur rijzen en bakken in veel olie, eigenlijk reuzel (agustina) t o t  n u t  v a n  h e t  a l g e m e e n  bestrijd alle pogingen kunst een nut toe te schrijven. kunst is de mens en de mens is kunst. al wordt dat af en toe vergeten t r a a g h e i d  ene van de twee krachten in de natuur is de  t r a a g h e i d.  al dat is, wil niet van zijn plek. de onwil tot veranderen of bewegen; wat is de andere? t r a a g h e i d  v a n  h e t  b e s t a a n d e  alles bestaat dankzij de traagheid; anders had de oerknal zich in een oogwenk voltrokken en was alles al voorbij; traagheid bestaat omdat er een maximale snelheid is voor alles; het leven is het venster van de h y s t e r e s e t r a a g h e i d  v a n  h e t  b e s t a a n d e  de werkelijkheid bestaat bij de gratie van de traagheid. als er geen hysterese was bestond er niks, waren er geen natuurkrachten t r a c t o r a b l e  als de trekker niet van de helling valt is het tractorable en dus interessanter voor boeren en dus meer weer waard t r a g i s c h e  r u i m t e  er zijn ook twee substanties die op elkaar inwerken en zo ruimte en zwaarte veroorzaken/de statische (appollonische) massaruimte en de bewegende (dyonisische) æther; in feite is alle massa met elkaar verbonden en blaast er æther tussendoor; nietzsche in space t r a s g u  zijn de mythische trasgus van asturias nog levende kleine oermensen? ik kwam onlangs in het bos naast ons terrein een soort nest tegen waarvan de zin mij ontging. een hert of zwijn zie ik niet gras snijden en ergens naar toe slepen. maar dit alles bedacht ik pas veel later t r a z a d o  d e  r a y o s t r i z o /t o d o e n u n o  kant en klaar mengsel van scherp zand en grind om beton van te maken t u i n b o n e n /f a b e s  d e  m a y o /b o e r e n t e n e n  niet drogen in de peul t u i n g e r e e d s c h a p  het beste tuingereedschap zijn je handen; schroom niet ze vies te maken t u n n e l s :i n d r o o m  video-installatie met lichteffecten. ook voor de betere bioscoop of toneelzaal tussen de kruinen van de hoogste bomen zie je het dak van het h u i s  v a n  d e  b a s k ; rood afstekend tegen het blauwgroene wand van de steile bergwand; het huis is groot en alle gemakken voorzien; en je bent er welkom maar nooit zul je de bask zelf aantreffen t w e e  s p i j k e r s  het avondmaal was heerlijk, de wijn bijzonder, de bediening foutloos en het bed was warm en zacht, de lakens fris en glad maar zegt u me toch waar die twee spijkers in de balk van het plafond toe dienen. de hele nacht lag ik wakker omdat ik niet begreep waar toe ze dienden t w e e  s p i j k e r s  het avondmaal was heerlijk, de wijn bijzonder, de bediening foutloos, het bed warm en zacht en de lakens fris en glad maar zegt u me toch waar die twee spijkers in de balk van het plafond toe dienen. de hele nacht lag ik wakker want ik begreep niet waartoe ze dienden t w i j f e l  ik zal twijfelen aan u, u zult twijfelen aan mij t w o  c o u n t e r i n t u i t i v e  i n s t a n c e s  o f  s t a t i s t i c a l  s t a t i o n a r i t y type archetypes en stereotypes zie je als je een egocentrische persoonlijkheid hebt: geen mens is te reduceren tot een type ubique martin sjardijn, wim nijenhuis, karoly toth, huyb stegeman, abel boerema, bert van riel, wolter schraa, jos post, thomas van putten uit jezelf begrijp je niets en laat je alles open maar wil men dat je het begrijpt dan er is begrip door acceptatie (overgave) of begrip door toeëigening (dialectiek) u i t e i n d e l i j k  is het niet de schrijver die schrijft maar de lezer die leest u i t g e b r e i d  alles in de uitgebreidheid heeft ook een afmeting in 4d  alleen in onze geest kan iets zuiver beperkt tot 3d  zijn; heeft de 4d vorm te maken met de zwaarte; hebben twee voorwerpen met dezelfde afmetingen in 3d  maar met verschillende afmetingen in 4d  ook verschillende eigenschappen in 3d ? uitvlucht dan maar naar de uitvluchten, de zeer strenge ernstige gelegenheden aan een bijzonder dierbaar wezen de woorden waard. straks lekker denken waar het gaat, dat zaad, zonder stil staan blijven hangen umberto eco, in de naam van de roos "ik bedacht dat de eenvoudigen daarom zo worden genoemd; alleen de machtigen weten altijd heel precies wie hun ware vijanden zijn" u r s c h m e r z  "j ener bild- und begrifflose w iderschein des u rschmerzes in der m usik, mit seiner e rlösung im s cheine" ~f riedrich n ietzsche, d er g eburt die t ragödie u u r z a a m  duurzaam ben je pas als je spaarzaam bent met alles inclusief jezelf en je uitgaven. en als je zelfs voor de kleinste klus alle tijd neemt (extreem laag uurloon) v a a k  droom ik terwijl ik waak en merk het niet omdat het saaie beelden zijn; toen ontdekte ik dat ik altijd droomde en vlak daarna dat ik die dromen kon volgen én kon sturen, althans dat dacht ik; mensen zeiden wat ik dacht dat ze zouden zeggen en dieren verschenen als ik ze droomde v a n z e l f  rijgen gedachten zich aaneen; ze komen van zelf en vallen terecht; dan valt het stil en kijk ik om me heen v a s t g e l e g d e  o n z e k e r h e i d  de werkelijkheid is onzeker. een boek dat zoekt de werkelijkheid moet dat ook zijn. het ene moment, het andere moment dat. dat is het onzekere boek van de doejong. bestaat de doejong wel? v e e l z e g g e n d h e i d  eerst was ik tegen - eenduidig is wat je moet zijn - maar nu ben ik voor omdat je zo met hetzelfde aantal tekens meer kunt overbrengen. meerdere betekenislagen geven minder schrijfwerk en minder dikke boeken v e l d w e z e n  de man in het midden draait zich om en loopt terug, hij wordt nagestaard door de anderen. pas als de man uit het midden over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de twee achtergeblevenen hem te volgen v e r a n d e r i n g  alle verandering is schijn, zegt parmenides—schijn is der mensen werkelijkheid v e r a n d e r i n g  is schijn. als men aan iets in de toekomst kan denken, dan moet het nu al in de geest bestaan. als men zich iets herinnert, dan moet het in de geest aanwezig zijn. het zijnde ontstaat niet, verandert niet, gaat niet verloren, kent geen verscheidenheid: het is ondeelbaar één (parmenides) v e r a n d e r i n g  is schijn. als men denkt aan iets in de toekomst, dan moet het nu al in de geest bestaan. als men zich iets herinnert, ook. het zijnde ontstaat niet, verandert niet, gaat niet verloren, kent geen verscheidenheid: het is ondeelbaar één (parmenides, wikipedia) v e r b e r g e n  de nieuwe berg verscheen ineens en niemand had hem ooit eerder gezien. was daar dan altijd mist? wat beweegt er op de helling. en hoe kom je er? v e r b o u w e r  hij herkauwde de woorden in zijn hoofd en bouwde zijn land met bonen en ploegde lange rechte aren helemaal tot het begin v e r b o u w e r  hij herkauwde de woorden in zijn hoofd en bouwde zijn land met bonen en ploegde lange rechte aren helemaal tot het begin verdeling | gedraagt een deeltje zich op kwantumniveau misschien statistisch omdat het óók meerdere deeltjes is? dat het dualisme ook zit in enkelvoud vs. meervoud? verdwaasd na de tweede zin raak ik vaak de weg al kwijt in mijn eigen verhaal vereenvoudiging kennis van de werkelijkheid is erkennen van de eenheid. hoe groter de kennis van de mens hoe meer hij de eenheid van de werkelijkheid realiseert. uiteindelijk is alles een. de wetenschap probeert te unificeren. wetenschap is een ander woord voor vereenvoudiging vergeefs zocht ik mijn eerzuchtige doelen te bereiken en zag niet hetgeen mij zomaar in de schoot geworpen werd v e r g e t e n  d i n g e n  d i e  j e  n o g  m o e s t  d o e n v e r g e t e n  h e r i n n e r i n g vergif zij beklopt, verstijfd en verstikt al wat in wezen mijn gewezen wijlen wezen zijns uitmaakte, het besef. verrek de verleden tot een krampachtig wederleven. de stilstand achter de toestand van nu, gegeven is de te vergeven vergiffenis verhalen de mensen wonen niet in de werkelijke wereld maar in een wereld van symbolen en tekens; ze streven naar een zo groot mogelijke afwezigheid; het liefst zagen ze de wereld geleid door automatons terwijl ze zelf volledig afwezig zijn, opgegaan in het verhaal verhalen van een andere aard verhalen/in de wereld van taal worden alleen maar zaken geopenbaard die vertaalbaar zijn; die geordend kunnen worden volgens de regels van de taal; de werkwoorden; voor dit komt dat; de taal maakt de wereld tot een verhaal v e r h e u g d  l a n d s c h a p  dat je een plek herkent hoewel je van een andere kant komt als de vorige keer verklaring wetenschap verklaart een verschijnsel altijd alleen met het reeds bekende, nooit met het (nog) onbekende; sommige dingen moeten dan ook (even) onverklaard worden verklaard v e r l i c h t i n g  een onderzoek: zou licht verouderen en rood worden, massa, impetus, energie verliezen over afstand? het opbouwen van de drager kost uiteindelijk energie vermogen/niet het vermoeden maar de onderzoeker verandert door de waarneming veronderstelling/doe de dingen met aandacht. denk erover na: waarom doe ik dit zus en niet zo? dat scheelt uitleg. veronderstel niks verrius flaccus introduceerde volgens ernest brehaut, de biograaf van laatantieke encyclopedist isidorus van sevilla, het alfabetiseren v e r s g e z i c h t  elke keer als je kijkt wordt de werkelijkheid helemaal opnieuw gemaakt, tot op het laatste blaadje en steentje. geen wonder dat het af en toe wel eens een beetje anders is als net daarvoor verslaafd is elk mens. want het principe van verslaving vormt de basis van de geest. dialectiek en drang worden erdoor gedreven verstompt als je met een hamer op de dunne kant van een steen verwacht je dat hij daar stomper wordt. niet dus. hij wordt er juist scherper v e r t a k k i n g  elke tak moet je leren kennen om hem in het vuur te kunnen gebruiken. en dan is hij verbrand en komt de volgende. en dat al miljoenen jaren lan, door miljarden mensen, biljoenen takken die ooit gekend zijn vertrouw op je zintuigen; geloof alleen je eigen gedachten: jij bent de autoriteit verwacht niets verzuimen bierdrinken, geluchtig, lichtelijk walgend. trefzeker uitbenen, een baar, een voet in de trein gevoelig gedempt, gelukkig gedempt. wat dan nog? een flinke zon een warme trui. een nevenschikking een koppig gevalletje vieringen | methodes om je de ruimte in vier dimensies voor te stellen (als je heel eerlijk tegenover jezelf bent zul je moeten toegeven dat zelfs drie dimensies al heel moeilijk is) vingt sur vingt amélie: alors là bravo ! vive la france ! me v'la ébouillantée, alors bravo ! vingt sur vingt ! vingt sur vingt ! en plein dans le mille ! vishaaksoorten aberdeen carlisle limerick roundbend parfait gaelic supreme vikingbend sneck kirby v l a k k e r i n g  als je in 2d iets kunt roteren om een punt, en in 3d iets om een lijn, kun je dan in 4d iets roteren om een vlak? vlierbloesemsiroop bloemschermen net onder water (met een bord erop), paar dagen laten staan, filtreren; per liter 1.25kg suiker en 20 gr citroenzuur; tot 70 graden verhitten; in gesteriliseerde flessen doen | pieterjan voetzoolrimpels/de rimpels op de voet van de man van zes miljoen in de leader van de serie. is hij zo oud dan? en dan blijkt iedereen ze te hebben http://youtu.be/bgo57y4td-c volboek een aantekenboek dat al vol is als je het koopt en waar alle letters en alle woorden die bestaan al in gezet zijn. je hoeft ze alleen nog maar even aan te stippen volharding de kunstenaar zoekt de onderliggende logica en volgt die compromisloos in de voltooiing van het kunstwerk volledig je doet de werkelijkheid onrecht als je probeert volledig te zijn in je weergave. je kunt beter proberen onvolledig te zijn. dat is echter voorhanden als je het goed doet heeft ontwerpen geen zin want wordt je geleid door de situatie en je materiaal voorhanden. elk kotje of vletje openbaart zich terplekke voorntjes vooruitgang dat we de verkeerde kant opgaan. altijd. hoe dan ook. elke stap dichter bij het onheil. elk jaar dichter bij het einde. weg van het paradijs vormen (kunst)beelden een te onderscheiden verzameling fourierfuncties of -reeksen? en is er verschil daarin te zien van stromingen? vraag/er rest ons slechts op de gebarsten lippen -als ik ze krul proef ik van dat rode spul- de laatste twijfel, wat vage begrippen, vormen samen een vraag: zou ik kou vatten, zonder mijn stalen kraag? vraagteken het vraagteken is niet noodzakelijk (in het nederlands) maar kunnen we ook zonder de vraag v r e d e  is oorlog op grotere schaal (arthur c. verkoren) vrij·heiden geloof niet wat ze zeggen: we zijn steeds minder vrij. omdat we steeds afhankelijker zijn van anderen. voor ons eten, onze communicatie, alles. geloof niks en wees vrij w a a k v l a m  de geboorte van het zelfbewustzijn door een schokkende of pijnlijke ervaring en dat daarna in stand blijft. bij mij was dat de bof waarachtig de natuur houdt zich totaal niet aan occam's razor. vaak is de ongelooflijkste verklaring de juiste. als het logisch lijkt, is het niet waar waarnemen • als je heel goed  naar iets kijkt zul je zien dat het niet bestaat w a a r n e m i n g  in de stad leer je niet meer te zien of te horen. in veld en beemd moet je dat weer áfleren om te horen en te zien dat het vol zit met leven waarspiegeling in de weerspiegeling toont zich de werkelijkheid de werkelijkheid als opgevouwen reflectie—als je aluminiumfolie op de juiste manier vouwt, reflecteert het exact de alomtegenwoordige waarheid walden, and on the duty of civil disobedience /thoreau, henry david, https://m.gutenberg.org/ebooks/205.mobile walipini halfondergrondse broeikas van goedkope materialen w a l k a n t  kun je iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? wantgetal berekenen van reeksen die op elkaar lijken als de reeksen op elkaar lijken. zodat je de verwantschap kan zien ware/tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest ze lijken geestig tot 'gespenste' toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in aller eenvoud afkomt van de mooiste warmte/alles in de natuur genereert warmte. je kunt de werkelijkheid definiëren als datgene wat warmte genereert warmwaterkruik de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen naar boven warmwatervoorziening/de makkelijkste manier om warm water te krijgen is een lange slang in het veld te leggen en te wachten op de zon washandje leven zonder douche; het kan echt; een washandje, een teiltje en een fluitketel op een houtkachel zijn voldoende om je schoon te maken waslijn ii een expositie van watervaste schilderijen gemaakt van zwerfplastic genaaid op kunstmest- en veevoerzakken hangend aan waslijnen in het bos wat heb je werkelijk nodig in het leven? roggebrood, bakleverworst, droge worst (met kruidnagel), sambal en oude kaas. heb ik wat gemist? wat ik mooi vind aan het wereldbeeld van parmenides is dat de wereld ongevormd en onmenselijk is en dat jij haar oppervlakte vormgeeft wat is de oppervlakte? waterpest/samen met mijn vader naar stekelbaars modderkruiper en bermpje zoeken/stopverf, voorntjes waterpest en duizendblad, zoetwaterwalvisje waterstofperoxide goed om (ontstoken) wonden schoon te maken waterstofperoxide/om ontstoken wonden schoon te maken.gebruik een pipet om de wond makkelijk aan te stippen. men zegt dat de wond bacterieel besmet als het schuimt we are conscious of an animal in us which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature ~thoreau we leven helemaal niet in een beeldcultuur maar in een taalomgeving. als je een klacht over iets hebt, stuur je een brief, geen foto we've moved from wisdom to knowledge, and now we're moving from knowledge to information, and that information is so partial--that we're creating incomplete human beings (vandana shiva) weer een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert. dát is een goed schilderij weerkelijkheid maar wat is de werkelijkheid en wat de weerspiegeling? weerstandloos schouwen (1997) installatie van thomas van putten. door te kijken maak je je eigen beeld en wat is dat dan waard weerwerk een verweerde spiegel waar de werkelijkheid door de reflectie kiert. dát is een goed schilderij wees wie je bent w e i l a n d  in een weiland lopen drie mannen. ze kijken naar de grond. naar het gras en de klaver. er vliegt dan een leeuwerik boven hun hoofden. een boomtop in de omgeving ruist plotseling hoorbaar, door het gezang van de vogel. als ze verder lopen horen ze nu ook het ruizen van de andere bomen welhaast dat je in je dromen altijd haast hebt en nooit stil kan staan bij iets of iemand omdat je weet dat je snel ontwaken moet wereldnummer getal waartegen je elk ander nummers houd en het verschil opslaat als het unieke getal. zie wereldruis en one time pad werk de handeling, de taak die je telkens opnieuw moet doen. die weerkeert. werk is verwant aan werkelijkheid w e r k  de hoeveelheid werk en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie w e r k e n d  l e v e n  we werken teveel; laten we terug gaan naar het hof van eden en minder werken en minder verdienen maar meer dasein, niet irgendwo anders w e r k i n g  de hoeveelheid werk die je ergens instopt en het resultaat van dat werk hebben geen enkele relatie werkwijze doe de dingen met aandacht: denk erover na: waarom doe ik dit zus en niet zo? dat scheelt uitleg. veronderstel niks: onderzoek of vraag het wet van abel je weet dat het een kunstwerk is als de rechter-onderhoek saai is. deze wet geldt zeker voor de werken van ferdinand peer wet van less bij elke nieuwe en snellere hardware wordt software geïnstalleerd die net teveel vraagt zodat alles toch nog langzaam loopt w e t b o e k  het geschreven woord komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd--tenminste, dat heb ik eens ergens gelezen--is het omdat je  n i e t  weet van wie het komt dat je het maar voetstoots gelooft? wetenschap gelooft dat er voor alles een rationele verklaring is. dat is alleen maar een veronderstelling, een geloof wetenschap je kunt ook zeggen: wetenschap is een zoektocht naar het ene, naar het bewijs van god wetenschap uitgangspunt is het verklaren van natuurverschijnselen zonder invloed van goddelijke werking. maw er is de wetenschap geen plaats voor een actieve god wetenschap zoekt altijd een verklaring die niet bovennatuurlijk is: de logische verklaring: wetenschap sluit bijgevolg altijd god uit: dat is haar taak. het principe van de uitgesloten vierde (god) wetgeving/hoe meer wetten een land introduceert hoe dommer haar bevolking wordt wetten? er is de natuur en voor de rest zijn er alleen maar idioten w e z e n l i j k e  dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste (het onuitgesprokene gedachte) komt w e z e n l i j k e  het stoffelijke omvat het nuttige. het onstoffelijke bepaalt het wezenlijke / lao tse / via jan jans w h a t s o e v e r  a r i s t o t l e  may have said on the subject, i don't care /william of occam /an outline of european architecture /nicolaus pevsner w h e n  a d a m  d e l v e d  a n d  e v e  s p a n , who was then the gentleman? /john ball /peasant' revolt of 1381 w h e r e  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  e a r t h  can we find a spot on which close investigation will not discover signs of that endless cycle of change, to which this earth has been, is, and will be subjected? /charles darwin /a naturalist's voyage round the world w i e k s l a g  ineens zie ik dat de wereld en mijn ziel één zijn, tegelijkertijd hoor ik de wiekslag van twee overvliegende raven w i e l  het wiel moet je zelf uitvinden. elke keer opnieuw w i j d l o p i g e , b r e d e  e n  w a a r a c h t i g e  b e s c h r i j v i n g  v a n  d e  o n g e l u k k i g e  r e i z e n  v a n  h e t  s c h i p  d e  v i s s t i c k  e n  h a a r  g e z a g v o e r d e r  k a p i t e i n  i g l o  het beste nederlandstalige boek ooit het beste nederlandstalige boek ooit, door bindervoet, henkes, bakker, windig & de jong w i j k e n  van die vergeten buurten van vroeger die in je dromen vervormen tot vrijwel onherkenbare fantastische landschappen w i j s g i e r i g  het estetische genoegen van het moment van weten hoe het zit w i l  een construct. een verzinsel. net als god. de wereld is beter te verklaren zonder wil. en g o d . maar wil ik dat? w i l l e k e u r  de wil spant zich in en vergaart energie; als enige gaat ze tegen de entropie in w i l l i a m  c a r e w  h a z l i t t  on m i c h e l  d e  m o n t a i g n e : a man of g e n i u s  belongs to no period and no country. he speaks the l a n g u a g e  o f  n a t u r e , which is always everywhere the same w i n d h o e k  een afrikaans hoekje; vergeten stukjes rommelig land zonder bestrating die je zelfs in nederland nog wel vindt; met veel werkelijkheid en geen regelgeving. maar vroeger zag je veel meer windhoekjes w i n t e r t i j d  in de winter ben ik veel dichter bij in de oertijd. het donker en de kou w i s d o m  "we've moved from wisdom to knowledge, and now we're moving from knowledge to information, and that information is so partial--that we're creating incomplete human beings" ~vandana shiva w i s k o o r t s  als ik koorts heb, gaat mijn hoofd vanzelf wiskundige problemen oplossen. ik ben er dan ook beter in. ze blijven alleen in mijn hoofd zitten w i s k u n d e  studie van al het m o g e l i j k e . is k u n s t  dan de studie van al het o n m o g e l i j k e ? w i s k u n s t  natuur en wiskunde zijn ander vormen van (schilder)kunst: de w e r k e l ij k h e i d vangen in een model w i s s e l k i n d  kind dat door zijn trolleöuders is ingewisseld tegen een mensenkind. waren de trollen neanderthalers? en zijn wij de afstammelingen van wisselkinderen? w i t c h e s ' m a r k s  flower-like designs made with compasses and dividers, pentangles, intertwined vs and ms for the virgin mary, and tangles of lines which it was believed confused spirits who attempted to follow them w o l k  zo is een wolk ook leven; ze is er maar even; en heeft iemand nodig die haar graag ziet w o n d e r b a a r l i j k  wetenschap is het ontkennen van wonderen. een wereld zonder magie. alles is mogelijk w o o r d b e e l d  beeld alleen telt. taal is twijfelachtig. alleen het zicht in een droom is niet altijd waar. of toch ja, ook dan is het echt. onwaar is alleen taal. de leugen bestaat alleen in taal w o r r i e s  "consequently, from the very advent of agriculture, worries about the future became major players in the theatre of the human mind" ~yuval noah harari, sapiens x a n t h o r i a  e l e g a n s  geeloranje korstmos die voorkomt in de zuivere lucht van de picos de europa maar ook overleeft in het vacuüm van de ruimte y a m m a s c h o o n e r y a v a n a r a j y a  t he i ndo-g reek k ingdom  (k ingdom of y avanas) a h ellenistic kingdom spanning modern-day a fghanistan, into the classical circumscriptions of the p unjab of the i ndian subcontinent during the last two centuries b c  ~w ikipedia y e  asturiaans voor 'er is' of 'er zijn' of 'het is' of 'het zijn' ¿qué hora ye? y o g h u r t  zie j o g h u r t z a b r i s k i e  p o i n t  film van michelangelo antonioni uit 1970 (?) met aan het eind lange explosie die werkelijkheid en maatschappij ontrafelt z a k  toch vrij snel nadat het gereedschap is uitgevonden dat de moeite van het behouden waard was, moet de zak zijn uitgevonden z e e p b o l  een rotatie in 4d  lijkt niet te draaien in 3d; maar een overal tegelijkertijd veranderend oppervlakb je kunt een rotatie in 4d  beginnen door in 3d  op een bol in alle richtingen tegelijkertijd te drukken; is het een 3d bol, dan verdwijnt ze is het een 4bol dan laat zij een onbekende kant zien z e v e n s p r o n g  heb je wel gehoord van de zeven, de zeven/heb je wel gehoord van de zevensprong/ze zeggen dat ik niet dansen kan/ik kan dansen als een edelman/dat is één/dat is twee/dat is drie/dat is vier/dat is vijf/dat is zes/en dat is ze-he-ven! z i c h t l i j n  men ziet maar wat men wil z i l v e r p a p i e r  verkreukeld en weer gladgestreken wordt een geheugen, een vastgelegde herinnering, als een foto, van een gegeven moment gezien met het licht van vandaag z i l v e r p i l s  het glas waar bier in zat vullen met water dat daardoor wat schuimt; terwijl je nog wat teuter wordt van het bier dat er eerst inzat; een goede afsluiter van de avond z i n  als je altijd doet waar je zin in hebt, doe je nooit waar je zin in hebt z i n n i g  dat kunst door sommigen als zinloos wordt gezien weten we maar wat vinden zij dan wel zinnig? geld, macht? geloof? nut? eten? z o n e 's  l a w  toen ontdekte marius zone de wet van de indirecte wilsbestemming. als je het ene wil, gebeurt er het tegenovergestelde z o n n e b r a n d c r Êm e  is wel de grootste en gevaarlijkste onzin die de farmaceuten ons verkopen; bedek jezelf en koop een strohoed smeer je zweetklieren niet dicht met vet z o o g d i e r t a a l  als je je ogen dicht doet, doe je eigenlijk ook je oren omlaag z o r g v e r z e k e r i n g  als de ene zorg is verdwenen, verschijnt er een nieuwe; zijn de zorgen wel echt? of zijn het artefacten van onze geest? zou de kans van de golffunctie ook een golf zijn? een golf die loodrecht op de ruimte staat met een tijd die imaginair fluctueert met de eigenfrequentie in een verhouding van bijvoorbeeld 1/√2, dus daardoor onvoorspelbaar is? z u u r k o o l -k i k k e r e r w t e n s o e p  veel gefruite tomaten en uien met knoflook en rode peper; zuurkool met kerrie; kikkererwten met kookvocht met tomaten(puree) (monica) z u u r k o o l p o t j e  schijfjes gestoomde aardappelen in een gietijzeren pan met olijfolie,  zuurkool daaroverheen, dan een laag bananeschijfjes en geraspte kaas. verwarmen tot de kaas smelt z w a a r t e  als constructieprincipe z w a a r t e k r a c h t  bekendste vorm van inertie. daarom ontstond onze wereld, brandt onze zon en geven wolken regen. zij is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten een bijverschijnsel van de verdraaiing van het al naar ginder; actio in distans is overbodig

kanton bubahsky's vademecum