GENESIS 2:11 de naam der eerste rivier is PISON; deze is het, die het ganse land van HAVÍLA omloopt, waar het goud is